Skjønner de statlige transportvirksomhetene viktigheten av et velfungerende Finnmark og Nord-Norge?

Skjønner de statlige transportvirksomhetene viktigheten av et velfungerende Finnmark og Nord-Norge? Previous Next Mandag 3. juli 2023 er høringsfristen for å komme med tilbakemeldinger på transportvirksomhetenes svar på NTP-oppdrag (Nasjonal transportplan 2025-2036). Høringsdokumentene finnes her: Høring av transportvirksomhetenes svar på NTP-oppdrag – regjeringen.no Har de statlige transportvirksomhetene skjønt den rollen Finnmark og Nord-Norge har når det kommer til verdiskaping, bidrag til det grønne skriftet og selvforsyning i en eventuell krisesituasjon, samt vår rolle som en “Bastion Nord”

Les mer »

Forutsigbarhet i pårørendetilbudet er livsviktig for brukerne

Forutsigbarhet i pårørendetilbudet er livsviktig for brukerne! Medlemskommunene i Vest-Finnmark Rådet, Midt-Tromsrådet, Tromsøregionen IPR, Vesterålen Regionråd, Indre Helgeland Regionråd og Helgelandsrådet, som jobber til det beste for ca. 273.000 innbyggere i Nord-Norge, ser med bekymring på de konsekvenser som endringen i kriteriene for «Driftstilskudd til bruker- og pårørendeorganisasjoner innen psykisk helse-, rus- og voldsfeltet» får for eksisterende lavterskeltilbud rettet mot ulike pårørendegrupper i hele landet. Som en følge av måten endringene blir gjennomført på, vil

Les mer »

Fiske etter pukkellaks og annen laksefisk i sjøen i Finnmark i 2023

Fiske etter pukkellaks og annen laksefisk i sjøen i Finnmark i 2023 Foto: Christine Fagerbakke, Havforskningsinstituttet Regjeringen, via Miljødirektoratet, sendte 17. mars 2023 ut et høringsforslag til ny forskrift for fiske etter pukkellaks i sjøen i Finnmark i 2023, samt forslag til endringer i forskrift om fiske etter anadrome laksefisk. Høringsfristen var 11. april 2023, og høringsdokumenter og høringsuttalelser finnes her: https://www.miljodirektoratet.no/hoeringer/2023/mars-2023/forslag-om-ny-forskrift-for-fiske-etter-pukkellaks-i-sjoen-i-finnmark-i-2023-og-endringer-i-forskrift-om-fiske-etter-anadrome-laksefisk-i-sjoen/ Vest-Finnmark Rådet har den 11. april 2023, i sak 4/23, vedtatt følgende enstemmige

Les mer »

Forum – Marine Næringer 2023

Forum – Marine Næringer 2023,8.-9. februar i Hammerfest Vest-Finnmark Rådet har arrangert vår 5. Forum-konferanse, der vi har som mål å skape godt samarbeid og økt forståelse mellom offentlig sektor og politikk, det private næringslivet og ulike FoU-miljøer. Gjensidig forståelse og felles initiativ skaper utvikling og innovasjon! Med åpningsinnlegg fra statssekretær Kristina Hansen i Nærings- og fiskeridepartementet, gode innledere som belyste en rekke temaer fra ulike deler av sjømatnæringens verdikjeder, samt innlegg fra ulike bransjeorganisasjoner,

Les mer »

Fremtidens transportløsninger i Nord-Norge

Fremtidens transportløsninger i Nord-Norge Foto: Dag Erlandsen, Kyst & Fjord Tirsdag 3. januar 2023 arrangerte Vest-Finnmark Rådet, Øst-Finnmarkrådet, Nord-Tromsrådet, Tromsøregionen IPR, Vesterålen Regionråd, Lofotrådet, Salten Regionråd, Indre Helgeland Regionråd, Helgelandsrådet, Troms og Finnmark fylkeskommune og Nordland fylkeskommune seminaret “Fremtiden transportløsninger i Nord-Norge”, med nesten 100 deltakere. Her ble det presentert ulike utredninger og prosjekter som må hensyntas ved valg av fremtidens transportløsninger, vi fikk innspill fra ulike bransjer på deres behov, og det ble gitt

Les mer »

Høringsuttalelse – Sentrale tema i ny kvotemelding

Høringsuttalelse fra Vest-Finnmark Rådet– Sentrale tema i ny kvotemelding Vest-Finnmark Rådet hadde møte med statssekretær Vidar Ulriksen i Nærings- og fiskeridepartementet 25. august 2022, i forbindelse med vår deltakelse på Nor-Fishing 2022 i Trondheim. Blant de temaene som ble drøftet var mulig innhold i ny kvotemelding og hvilken innretning kommunene i Vest-Finnmark mener fiskeripolitikken må ha.  Vest-Finnmark Rådet har avgitt vår høringsuttalelse i forbindelse med Nærings- og fiskeridepartementets høring om hvilke tema som bør være

Les mer »

Havbruksfondet hjem til kysten!

Havbruksfondet hjem til kysten! Det vakte stor oppsikt langs kysten når forrige regjering i 2020 valgte å frata kystkommunene en stor andel av deres tidligere bestemte andel av Havbruksfondet. Havbruksfondet blei opprettet i 2015 for å kompensere kommunene for oppdrettsnæringens bruk av allmenningen i sjø, områder som kommunene legger mye arbeid i å planlegge og tilrettelegge for næringens eksistens og videre utvikling. Frem til år 2020 fikk kommunene og fylkene henholdsvis 70 % og 10

Les mer »

Høringsuttalelse – Grønn verdiskaping og økt bearbeiding i sjømatindustrien

Høringsuttalelse – Grønn verdiskaping og økt bearbeiding i sjømatindustrien. Filetproduksjon på Båtsfjordbruket.                Foto: Finnmark Senterparti Vest-Finnmark Rådet har over flere år hatt fokus på aktiv påvirkning og deltakelse i utformingen av den nasjonale fiskeripolitikken.  I bunnen for vårt engasjement ligger ønsket om størst mulig måloppnåelse knyttet opp mot §1 og §2 i Havressursloven: Formålet med loven er å sikre en bærekraftig og samfunnsøkonomisk lønnsom forvaltning av de villtlevende

Les mer »

Seminaret “Økt bearbeiding av sjømat i Norge

Økt bearbeiding av sjømat i Norge Næringspolitisk debatt. Foto: Bernth Sjursen Tirsdag 10. mai 2022 arrangerte Vest-Finnmark Rådet, i samarbeid med Øst-Finnmarkrådet, Nord-Troms Regionråd, Tromsøregionens interkommunale politisk råd, Midt-Tromsrådet, Lofotrådet og Troms og Finnmark fylkeskommune et seminar i Oslo, med fokus på hvordan vi kan oppnå målet om økt bearbeiding av sjømat i Norge. Totalt var det 56 deltakere på seminaret, fra Stortinget, Nærings- og fiskeridepartementet, FOU-aktører, bransjeorganisasjoner, sjømatbedrifter og representanter fra Troms- og Finnmark

Les mer »

Finnmark må forsvares også i det maritime domenet

Finnmark må også forsvares i det maritime domenet Foto: www.forsvaret.no Vest-Finnmark Rådet og Øst-Finnmarkrådet er to interkommunale politiske råd (IPR). Våre to samarbeidsorganer organiserer til sammen alle de 16 kystkommunene i Finnmark. Rådene har fokus på samfunns- og næringsutvikling, herunder også forsvarssikkerhet og beredskap. Rådene har vedtatt en felles uttalelse i forbindelse med forsvaret av Finnmark, der vi peker på at det i Langtidsplanen for forsvaret er fastslått at også Finnmark skal forsvares. Hele uttalelsen

Les mer »
X