Høringsuttalelse – Sentrale tema i ny kvotemelding

Høringsuttalelse fra Vest-Finnmark Rådet– Sentrale tema i ny kvotemelding Vest-Finnmark Rådet hadde møte med statssekretær Vidar Ulriksen i Nærings- og fiskeridepartementet 25. august 2022, i forbindelse med vår deltakelse på Nor-Fishing 2022 i Trondheim. Blant de temaene som ble drøftet var mulig innhold i ny kvotemelding og hvilken innretning kommunene i Vest-Finnmark mener fiskeripolitikken må ha.  Vest-Finnmark Rådet har avgitt vår høringsuttalelse i forbindelse med Nærings- og fiskeridepartementets høring om hvilke tema som bør være

Les mer »

Havbruksfondet hjem til kysten!

Havbruksfondet hjem til kysten! Det vakte stor oppsikt langs kysten når forrige regjering i 2020 valgte å frata kystkommunene en stor andel av deres tidligere bestemte andel av Havbruksfondet. Havbruksfondet blei opprettet i 2015 for å kompensere kommunene for oppdrettsnæringens bruk av allmenningen i sjø, områder som kommunene legger mye arbeid i å planlegge og tilrettelegge for næringens eksistens og videre utvikling. Frem til år 2020 fikk kommunene og fylkene henholdsvis 70 % og 10

Les mer »

Høringsuttalelse – Grønn verdiskaping og økt bearbeiding i sjømatindustrien

Høringsuttalelse – Grønn verdiskaping og økt bearbeiding i sjømatindustrien. Filetproduksjon på Båtsfjordbruket.                Foto: Finnmark Senterparti Vest-Finnmark Rådet har over flere år hatt fokus på aktiv påvirkning og deltakelse i utformingen av den nasjonale fiskeripolitikken.  I bunnen for vårt engasjement ligger ønsket om størst mulig måloppnåelse knyttet opp mot §1 og §2 i Havressursloven: Formålet med loven er å sikre en bærekraftig og samfunnsøkonomisk lønnsom forvaltning av de villtlevende

Les mer »

Seminaret “Økt bearbeiding av sjømat i Norge

Økt bearbeiding av sjømat i Norge Næringspolitisk debatt. Foto: Bernth Sjursen Tirsdag 10. mai 2022 arrangerte Vest-Finnmark Rådet, i samarbeid med Øst-Finnmarkrådet, Nord-Troms Regionråd, Tromsøregionens interkommunale politisk råd, Midt-Tromsrådet, Lofotrådet og Troms og Finnmark fylkeskommune et seminar i Oslo, med fokus på hvordan vi kan oppnå målet om økt bearbeiding av sjømat i Norge. Totalt var det 56 deltakere på seminaret, fra Stortinget, Nærings- og fiskeridepartementet, FOU-aktører, bransjeorganisasjoner, sjømatbedrifter og representanter fra Troms- og Finnmark

Les mer »

Finnmark må forsvares også i det maritime domenet

Finnmark må også forsvares i det maritime domenet Foto: www.forsvaret.no Vest-Finnmark Rådet og Øst-Finnmarkrådet er to interkommunale politiske råd (IPR). Våre to samarbeidsorganer organiserer til sammen alle de 16 kystkommunene i Finnmark. Rådene har fokus på samfunns- og næringsutvikling, herunder også forsvarssikkerhet og beredskap. Rådene har vedtatt en felles uttalelse i forbindelse med forsvaret av Finnmark, der vi peker på at det i Langtidsplanen for forsvaret er fastslått at også Finnmark skal forsvares. Hele uttalelsen

Les mer »

Temadag “Leve hele livet”, 28. mars 2022 i Alta

Vest-Finnmark Rådet, i samarbeid med Statsforvalteren i Troms og Finnmark, arrangerte 28. mars 2022 en temadag om reformen “Leve hele livet”. Arrangementet fant sted i Alta, med 60 påmeldte deltakere. Du finner program og deltakeroversikt i “knappene” under.  Der finner du i tillegg alle presentasjonene til innlederne på temadagen, samt at du finner planene og vedtak fra kommunenes eksempler på hvordan de har oppfylt plankravet knyttet til reformen. Vi avsluttet temadagen med omvisning på Smarthus

Les mer »

Det må være rom for alle i Finnmark

Det må være rom for alle i Finnmark Foto: T. Gustavsen, Markedsutvalget for reinkjøtt. Kilde: www.regjeringen.no Vest-Finnmark Rådet, ved ordførerne i våre 7 medlemskommuner Alta, Hammerfest, Hasvik, Loppa, Måsøy, Nordkapp og Porsanger, har i sak 6/22 vedtatt en enstemmig uttalelse angående våre muligheter for selvråderett over kommunenes arealer i forbindelse med nåværende og fremtidig samfunns- og næringsutvikling. Du kan lese hele uttalelsen her. Vi opplever et stadig økende press på arealene i våre kommuner, både på land og

Les mer »

Helipad ved Hammerfest sykehus må prosjekteres nå!

Helipad ved Hammerfest sykehus må prosjekteres nå! Foto: Illustrasjon Finnmarkssykehuset HF Styret i Helse Nord RHF har i styremøte 15. desember 2021, sak 177-2021/4, fattet et negativt vedtak i forbindelse med godkjenning og iverksettelse av en forprosjektering av helipad ved nye Hammerfest sykehus. Avslaget er kun økonomisk begrunnet, styrepapirene kan leses her. Dette er overhodet ikke akseptabelt, og bidrar til å forlenge perioden der innbyggerne i Vest-Finnmark og Indre Finnmark får “tildelt” et mindre medisinsk prognosevindu

Les mer »

Marint vern av Lopphavet

Marint vern av Lopphavet – Kommunene er hørt! Vest-Finnmark Rådet møtte statssekretær Aleksander Øren Heen i Klima- og miljødepartementet 30. nov. 2021, der marint vern av Lopphavet var et av temaene som ble drøftet. Foto: Bente Husby Vest-Finnmark Rådet er tilfreds med at Klima- og miljødepartementet (KLD) har vært lydhør for rådets budskap i møtet, og at departementet i brev til Miljødirektoratet av 6. januar 2022 viser til at en god lokal forankring av verneområder er

Les mer »

Pan Pan – Viktig melding til Forsvarsdepartementet

PAN-PAN Viktig melding til Forsvarsdepartementet – Lytt til kommunene i Vest-Finnmark! Forsvarsdepartementet har lansert forslag til en rekke nye skyte- og øvingsfelt i sjø, der man har bedt om uttalelser fra berørte parter. I Finnmark er det foreslått 8 nye skyte- og øvingsfelt, hvorav 6 er lokalisert til Vest-Finnmark. Vest-Finnmark Rådet har i dag oversendt en enstemmig høringsuttalelse til Forsvarsdepartementet, som kan leses her.  Vårt hovedbudskap er: Våre medlemskommuner finner at konsekvensene ved etableringen av

Les mer »
X