Fiske etter pukkellaks og annen laksefisk i sjøen i Finnmark i 2023

Foto: Christine Fagerbakke, Havforskningsinstituttet

Regjeringen, via Miljødirektoratet, sendte 17. mars 2023 ut et høringsforslag til ny forskrift for fiske etter pukkellaks i sjøen i Finnmark i 2023, samt forslag til endringer i forskrift om fiske etter anadrome laksefisk. Høringsfristen var 11. april 2023, og høringsdokumenter og høringsuttalelser finnes her: https://www.miljodirektoratet.no/hoeringer/2023/mars-2023/forslag-om-ny-forskrift-for-fiske-etter-pukkellaks-i-sjoen-i-finnmark-i-2023-og-endringer-i-forskrift-om-fiske-etter-anadrome-laksefisk-i-sjoen/

Vest-Finnmark Rådet har den 11. april 2023, i sak 4/23, vedtatt følgende enstemmige høringsuttalelse i sakens anledning:

Klima- og miljødepartementets intensjon med målrettet fiske etter pukkellaks i sjø er god, og Vest-Finnmark Rådet ønsker å påpeke at behovet for å bekjempe pukkellaks i både sjø og elv med målrettede tiltak er stort.

Forslaget til ny forskrift for fiske etter pukkellaks kommer, etter Vest-Finnmark Rådets syn, altfor kort tid før sesongstart. Forberedelsene til årets fiskesesong er i gang, og innspill fra næringen tyder på at det på grunn av leveringstid på utstyr vil være for knapp tid til å oppfylle forskriftens krav til maskevidde. Forslaget medfører i tillegg uforholdsmessig store investeringer for fiskerne, med et høyst usikkert økonomisk inntektspotensial.

Vest-Finnmark Rådet støtter derfor Miljødirektoratets vurdering om usikkerheten tilknyttet tiltakets effekt for 2023. Vest-Finnmark Rådet er redd for at slik forslaget til ny forskrift i dag foreligger, vil den totale fangst av pukkellaks bli mindre enn ved et ordinært sjølaksefiske, da et svært begrenset antall aktører vil være i stand til å delta i dette. 

Med bakgrunn i denne usikkerheten tilknyttet virkningen av forskriften, ber Vest-Finnmark Rådet om at det for 2023 åpnes for ordinært sjølaksefiske med samme redskapstyper som for sesongen 2022. Sjølaksefisket har en viktig rolle i bekjempelse av pukkellaksen, i kombinasjon med tiltak i elv. En effektiv fangst av pukkellaks forutsetter imidlertid at sjølaksefiskerne er deltakende i prosessen og gis økonomiske insentiver for å delta i pukkellaksfisket så lenge ikke fisket er fullt ut kommersialisert. 

Vest-Finnmark Rådet oppfordrer Klima- og miljødepartementet, i samarbeid med Nærings- og fiskeridepartementet, til å gjennomføre en grundig prosess med berørte parter og mulige rettighetshavere i forhold til framtidig uttak av pukkellaks fra sjø og elv. Slik kan man i fellesskap finne de beste løsningene for å ta ut mest mulig pukkellaks, samtidig som man sikrer et bærekraftig villaksfiske.

Rådets høringsuttalelse kan lastes ned som pdf-fil her.

X