Norge trenger et tydelig regelverk for havfisketurismen

Vest-Finnmark Regionråd mener det er nødvendig med en godkjenningsordning for havfisketurismen i Norge. Det er konklusjonen etter en forstudie som nylig er gjennomført.
Foto: www.bigfishadventure.no

Regionrådet startet i 2018 et prosjekt for å se hvordan det er mulig å legge til rette for økt verdiskapning og en mer forsvarlig gjennomføring av havfisketurismen i Vest-Finnmark.

Målet for Vest-Finnmark Regionråd er å få utarbeidet et system som gjør at man får regulert næringen, slik at havfisketurismen i enda større grad gir et positivt bidrag til næringsutvikling i lokalsamfunnene.

Det finnes i dag ikke noen klar oversikt over hvor mange det er som driver med havfisketurisme i Vest-Finnmark. Ifølge Fiskeridirektoratet er det imidlertid 50 bedrifter som er registrert i Brønnøysundregisteret. Undersøkelsen viser at det i tillegg finnes mange som tilbyr aktiviteter innen havfisketurisme, men som ikke er registrert i noe register. Disse er vanskelig å fange opp.

​I forstudien som var ferdig i desember 2018, har vertskommuner, innbyggere og deler av næringen selv deltatt i spørreundersøkelser sommeren 2018. Her kommer det frem at havfisketurismen i seg selv er ikke noe problem, og nesten 75 prosent av innbyggerne mener at havfisketurismen skaper aktivitet i egen hjemkommune.

Utfordringen ligger i hvordan de de useriøse aktørene, og de som regelrett driver med ulovlig ressurskriminalitet, utøver sin virksomhet;
De negative elementene innen havfisketurismenæringen, skyldes i stor grad de som driver useriøst og ulovlig. Det er et problem for de som faktisk driver etter lovverket, og som er viktige arbeidsgivere og bidrar til lokalsamfunnet. 90 prosent av innbyggerne som har svart, sier at de useriøse aktørene ødelegger for de seriøse.

Det er i dag få virkemidler for å fange opp de som driver ulovlig i næringen. Vest-Finnmark Regionråd mener det er nødvendig å få utviklet et tydelig regelverk som sikrer at havfisketurismen i enda større grad gir et positivt bidrag i lokalsamfunnet, og ønsker å ta et ansvar i dette arbeidet.

Resultatene fra forstudien er nå til vurdering. Regionrådet ønsker å jobbe videre med prosjektet, og vil invitere berørte myndigheter, etater, næringer og interesseorganisasjoner til et samarbeid, der målet er å finne ordninger som fungerer og ivaretar alle interesser.

Vi må sikre regelverk og rammebetingelser som gir rom for de seriøse aktørene til videre utvikling og lønnsom drift, samtidig som det må stilles så klare krav at man får verktøy som kan luke ut de som driver useriøst eller ulovlig. Dette vil være et steg i riktig retning, fordi det er en ny næring med utfordringer som regelverket i dag ikke er tilpasset for. Regionrådet ønsker å bidra til å utvikle og teste ut en pilot for havfisketurisme i Vest-Finnmark, som etter hvert kan implementeres andre steder i landet.

Du kan lese sluttrapporten fra “Forstudie – Havfisketurisme i Vest-Finnmark” her.

Media:
25.01.19 Fiskeribladet – Vil ha strengere regler
30.01.19 NRK Finnmark – Intervju med Bente Husby (regionrådet) og Mona J. Saab fra Big Fish Adventure

X