Forutsigbarhet i pårørendetilbudet er livsviktig for brukerne!

Foto: Helle Østvik, iFinnmark.no

Medlemskommunene i Vest-Finnmark Rådet, Midt-Tromsrådet, Tromsøregionen IPR, Vesterålen Regionråd, Indre Helgeland Regionråd og Helgelandsrådet, som jobber til det beste for ca. 273.000 innbyggere i Nord-Norge, ser med bekymring på de konsekvenser som endringen i kriteriene for «Driftstilskudd til bruker- og pårørendeorganisasjoner innen psykisk helse-, rus- og voldsfeltet» får for eksisterende lavterskeltilbud rettet mot ulike pårørendegrupper i hele landet. Som en følge av måten endringene blir gjennomført på, vil en stor del av de pårørende som i dag benytter seg av eksisterende lavterskeltilbud kunne bli stående uten tilbud i løpet av kort tid.

I dagens iFinnmark.no forteller Oddbjørn Kråkøy-Pedersen (20 år) fra Hammerfest om hvordan han som pårørende til en rusavhengig far har hatt stor nytte av den hjelpen han har fått fra N.K.S. Veiledningssentre for pårørende. Som en følge av at de har mistet statsstøtten, risikerer han at tilbudet er borte innen året er omme. “Jeg tør ikke tenke på hvor jeg hadde vært i dag uten den hjelpa og oppfølgingen jeg fikk og fortsatt får fra veiledningssenteret“. Hele intervjuet med Oddbjørn kan leses her: https://www.ifinnmark.no/vokste-opp-med-alkoholisert-pappa-jeg-var-overbevist-om-at-alt-var-min-skyld/s/5-81-1790801

Mange pårørende bærer store belastninger og har høyere risiko for selv å bli syke. Mange har utfordringer med økonomi, egen helse og psykososial fungering. Barn kan oppleve traumer eller omsorgssvikt som får følger senere i livet dersom de ikke får nødvendig støtte. De eksisterende lavterskeltilbudene spiller derfor en stor rolle i forebyggende arbeid; dette er viktig for de det gjelder, men også samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Det er for alle de disse pårørende de 6 regionrådene, med sine 42 medlemskommuner, i dag har sendt denne fellesuttalelsen til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og Helsedirektoratet. Her kommer vi med konkrete forslag til grep som vi ber om blir vurdert iverksatt i den situasjonen vi nå står i.

Det at 42 av 80 nordnorske kommuner, fra Bindal i sør til Nordkapp i nord (og som gjennom sitt samarbeid i de 6 regionrådene/IPRene representerer ca. 55 % av innbyggerne i Nord-Norge), står bak en felles anmodning i denne saken, må oppfattes som et klart og tydelig politisk signal til helse- og omsorgsministeren og Helsedirektoratet.

X