Vest-Finnmark Rådet besøkte 330-skvadronen på Banak i juni 2019.

Finnmark og Nord-Norge er et stort og langstrakt geografisk område, med røft klima og spredt bosetting langs kysten og på innlandet. Som følge av dette er det behov for at all beredskapsmessig infrastruktur må fungere optimalt og tidsbesparende. Lange avstander gir økt responstid ved utrykning, og transporttiden til sykehus «spiser» en stor andel av det medisinske «prognosevinduet» for pasienten. Det samme gjelder flere andre landsdeler.

Det er med bekymring at vi har fulgt den siste tids debatt omkring manglende tilrettelegging av helikopterlandingsplasser (helipads) ved sykehusene som ivaretar akuttfunksjoner, også ved nye sykehus som er under bygging, og den tilknyttede problematikken med «downwind» på eksisterende helipads ved innfasingen av de nye SAR Queen redningshelikopterne. I vår region er bekymringen tilknyttet Nye Hammerfest sykehus, som er under bygging.

Vi stiller også spørsmål om det er riktig at man i beredskapskjeden tilknyttet SAR-tjenesten, som er underlagt et statlig ansvar (Justis- og beredskapsdepartmentet har ansvaret for materiellet og Forsvarsdepartementet har ansvaret for personell), overlater ansvaret for investeringene i beredskapsinfrastrukturen i enden av kjeden (som helipads ved sykehusene jo er) til de regionale helseforetakene. 

Vest-Finnmark Rådet har fattet en enstemmig uttalelse i saken som kan leses her.

Video fra 330-skvadronen på Banak hilste på Vest-Finnmark Rådet i juni 2019 kan sees her.

X