Marint vern av Lopphavet - Kommunene er hørt!

Vest-Finnmark Rådet møtte statssekretær Aleksander Øren Heen i Klima- og miljødepartementet 30. nov. 2021, der marint vern av Lopphavet var et av temaene som ble drøftet. Foto: Bente Husby

Vest-Finnmark Rådet er tilfreds med at Klima- og miljødepartementet (KLD) har vært lydhør for rådets budskap i møtet, og at departementet i brev til Miljødirektoratet av 6. januar 2022 viser til at en god lokal forankring av verneområder er viktig for en vellykket videre forvaltning av områdene. På bakgrunn av dette vil departementet ta utgangspunkt i kommunenes alternative forslag i det videre arbeidet med verneforslaget.

Dette innebærer at KLD tar utgangspunkt i at det marine vernet for Lopphavet skal ha et omfang på ca. 1500 km2, i stedet for de forslåtte 3.045 km2 som Miljødirektoratet og Statsforvalteren hadde innstilt på. Dette medfører også at Miljødirektoratet må gjennomføre nye møter med de fire berørte kommunene (Alta, Hammerfest, Hasvik og Loppa) og Statsforvalteren angående det marine verneområdet, og i brev datert 21. januar 2022 sier Miljødirektoratet at de har fått frist fra KLD til 1. april 2022 med å gjennomføre dette. Begge brevene kan du lese her

Vest-Finnmark Rådets og kommunenes alternative forslag til verneomfang vises i kartet under (markert med rødt). I den videre prosessen blir det viktig å sikre at utformingen av vernebestemmelsene ikke legger utilbørlige begrensninger for utøvelsen av dagens næringsaktiviteter og innbyggernes bruk av området, samt sikre at det fortsatt skal være muligheter for videre fremtidsrettet nærings- og samfunnsutvikling i de berørte kommunene. 

X