Foto: Forsvarets mediaarkiv

Foto: Forsvarets mediaarkiv

Vest-Finnmark Rådet har i dag levert vårt skriftlige innspill til ny Langtidsplan (LTP) for forsvaret, som er planlagt ferdigstilt våren 2024. Innspillet ligger også til grunn for innlegget som vår rådsleder Monica Nielsen holder i dagens dialogmøte med forsvarsministeren i Oslo.

På vegne av kommunene i Vest-Finnmark vil vi uttrykke våre forventninger til at det arbeidet som har funnet sted i Forsvarskommisjonen og Totalberedskapskommisjonen, samt prioriteringene i Fagmilitært råd fra forsvarssjefen, vil bli tungt vektlagt i ny LTP.  En videre oppbygning av Finnmark landforsvar og HV-17 er etterspurt og påkrevd. I tillegg må nødvendig infrastruktur, rekrutterings- og kompetansetiltak mv. som understøtter forsvarsaktivitetene etableres snarest mulig. 

Folk i Finnmark må kunne forvente at også Finnmark skal forsvares av alle strukturelementer, både til lands, i sjøen og i lufta. Om en mener noe med at Finnmark skal forsvares, må dette også vises i handling!

Tilsvarende har vi forventninger til at de virkelighetsbeskrivelsene av utfordringene i nordområdene som fremkommer i de ovennevnte dokumentene også må gjenspeiles i regjeringens prioriteringer i ny NTP 2025-2036 (og oppfølgingen av KVU for nye transportløsninger i Nord-Norge), utformingen av fremtidens strukturer og oppgavefordeling innen medisinsk beredskap, en sterkere nordområdepolitikk mv. Her håper vi forsvarsministeren vil bidra til en tydelig realitetsorientering av de prioriteringene som nå skal foretas av de ulike departementene og deres statsråder.

For å sitere Totalberedskapskommisjonen: Nå er det alvor!

Hele vårt skriftlige innspill til forsvarsministeren kan leses her.

X