Foto: Bente O. Husby, desember 2019

OPPDATERING: Alle kommunene i Vest-Finnmark har nå opphevet de lokale karantenereglene.


_____________________________________________________________________________________________________


Kommunene Alta, Hammerfest, Hasvik, Loppa, Måsøy, Nordkapp og Porsanger har vedtatt liknende tiltak for smittevern mot Covid-19 (Korona-virus). Disse vedtakene blir nå videreført i alle 7 medlemskommunene i Vest-Finnmark Rådet, da kommuneoverlegene og politisk ledelse er samstemte om viktigheten av å klare å utsette når tid smitten for alvor skal treffe våre kommuner (Vest-Finnmark befinner seg nå i fase 1 av pandemien). Kommunene ønsker derfor å videreføre de kommunale karantenereglene, for å sikre at følgende er på plass når neste fase av pandemien inntreffer;

 • Nok smittevernutstyr og helsemessig infrastruktur i kommunene.
 • Nok helsepersonell og nødvendig kompetanse i kommunene.
 • At værforholdene blir bedre med tanke på pasienttransport (for tiden er det mye dårlig vær og stengte fjelloverganger, noe som ofte kan være til hinder for pasienttransport der man er avhengig av ambulanse, ambulansebåt og luftambulanse-/redningstjenesten).

Oppsummert:
Kommunene i Vest-Finnmark viderefører karantenekrav for reisende fra fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland.
Følgende karantenebestemmelser gjelder i Vest-Finnmark, vedtatt etter Smittevernlovens §4-1 femte ledd:

 • Alle som ankommer regionen etter reiser i ovennevnte områdene i Norge, ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst. Dette gjelder for alle tilreisende som har oppholdt seg i overnevnte områder i mer enn 24 timer. Transittopphold på flyhavn i disse områdene regnes ikke som opphold i området.
 • For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetens til enhver tid gjeldene føringer for konvertering av karantene til isolasjon.

Unntaksbestemmelser i henhold til statlig veileder:
For å sikre forholdsmessighet og samordning mellom nasjonale og lokale tiltak mener Helse- og sosialdepartementet at det ut fra situasjonen pr i dag er viktig at det gjøres noen unntak. Kommunene i Vest-Finnmark viderefører dermed gjeldende karantenevedtak, men åpner i tråd med veilederen for unntak tilknyttet;

 • tiltak som rammer kritiske samfunnsfunksjoner, slik dette er definert i de til enhver tid gjeldende nasjonale bestemmelser.
 • tiltak som rammer offentlig tjenesteyting og myndighetsutøvelse, herunder barnevern.
 • tiltak som rammer transitt uten opphold i kommunen.
 • tiltak som rammer barn med delt bosted og som dermed griper uforholdsmessig inn i familielivet.
 • tiltak som rammer personer som krysser kommunegrenser under reise mellom bolig og arbeidssted, og mellom ulike arbeidssteder, og som er til hinder for at arbeidstakere kan beholde sitt arbeid og at arbeidsgivere fortsatt sikres arbeidskraft.
 • Tiltak som rammer person- og varetransport (på vei, sjø, bane eller i luften).
 • Tiltak av betydning for å holde i gang produksjonen i virksomheter, blant annet vedlikehold, reparasjoner, forsyningslinjer, spesialiserte tjenester mv.

Personer som får unntak fra karanteneregler i forbindelse med arbeid kan ilegges restriksjoner når de ikke utfører arbeid eller gjennomfører reise som er nødvendig i forbindelse med arbeid, på samme måte som i forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften). Arbeidsgivere er i veilederen gitt et særskilt ansvar i forhold til dette. Skulle det oppstå hindringer utover dette, avklares det ved å kontakte den aktuelle kommunen.

Kommunene i Vest-Finnmark har tett dialog i saken. Dette for å sikre et best mulig smittevern mot Covid-19, samt opprettholdelse av de nødvendige helse- og omsorgstjenestene i våre kommuner. Dette til beste for innbyggerne i Vest-Finnmark.

Se vedlagte pressemelding for utfyllende informasjon om innhold i vedtak m/tilhørende unntaksbestemmelser her.

X