Foto: Bente O. Husby
Vest-Finnmark Regionråd arrangerte 27. mai 2019, i samarbeid med Kvalsund kommune, en temadag om mineralnæringen i Finnmark og Nord-Norge. Vi hadde 50 deltakere totalt.

Temadagen hadde som målsetting å øke kunnskapen om mineralnæringen generelt, og de mulighetene og utfordringene som foreligger i Finnmark og Nord-Norge spesielt. Temadagen fant sted på Skaidi i Kvalsund kommune, der NUSSIR er aktuell med oppstart av gruvevirksomhet.

Målgruppen for temadagen var fortrinnsvis politisk og administrativ toppledelse i kommunene i Finnmark, fylkeskommunene i Finnmark og Troms, fylkesmannen i Troms og Finnmark, Sametinget, Finnmarkseiendommen (som største grunneier i Finnmark), samt andre inviterte deltakere med ansvar for tilrettelegging for næringsvirksomhet.

Bakgrunnen for valg av målgruppe var at vi ønsker å bidra til å en styrking av fakta- og beslutningsgrunnlaget omkring utfordringer og muligheter innen mineralnæringen. Dette beslutningsgrunnlaget kan det offentlige forvaltningsleddet ha som bakteppe når man skal ta stilling til etablering/utvidelse av mineralprosjekter, der man må fatte kvalifiserte kost-nytte vurderinger ift. ulike søknader, uttalelser mv.

Vi startet temadagen med å få presentert faktagrunnlag om mineralnæringen fra ulike FoU-miljøer. Deretter fikk vi presentert tanker, muligheter, utfordringer og strategier for den fremtidige utviklingen av mineralnæringen fra representanter for Direktoratet for Mineralforvaltning og Nordnorsk Råd (Nordland fylkeskommune). Til slutt fikk vi en presentasjon av fire ulike gruvevirksomheter som har/planlegger aktivitet i Finnmark.

Med ovennevnte som bakteppe gikk vi over i en politisk del av programmet, der vertskommuner for gruvevirksomhetene, fylkeskommuner, Sametinget og stortingsrepresentanter fra de ulike partiene som har representanter fra Finnmark på Stortinget fikk presentere sine tanker og standpunkter om utviklingen av fremtidens mineralnæring i Finnmark og i Nord-Norge. 

Det ble satt av god tid til debatter etter hver hoveddel, der det fant sted gode og sterke meningsbrytninger mellom aktører med ulike ståsteder i forhold til den videre utviklingen av mineralnæringen i Finnmark og Nord-Norge.

Program og deltakeroversikt finner du her. Presentasjoner på temadagen finner du til sist i artikkelen.

Vest-Finnmark Regionråd takker alle som bidro til en lærerik dag om mineralnæringen!

Har du lyst til å vite mer? Kunnskapsbanken for Nord-Norge har laget en podcast med tittelen “Gruvedrift i nord – en milliardindustri eller Norges skam?”. Her er det intervjuer med Akvaplan-niva v/Guttorm Christensen, NUSSIR v/Øystein Rushfeldt og Sametinget v/Silje Karine Moutka. De deltok alle på vår temadag. 

Presentasjoner på temadagen:
Vest-Finnmark Regionråd – Velkommen, kort om bakgrunn
NGU – Lagleder Jan Sverre Sandstad
Norges Arktiske Universitet, UiT – Professor Steffen Bergh
Havforsknings Instituttet – Seniorforsker Terje v.d. Meeren
Akvaplan-niva – Avdelingsleder Guttorm Christensen
Direktoratet for Mineralforvaltning – Seksjonsleder Marte Kristoffersen
Nordland fylkeskommune, Nordnorsk mineralstrategi – Fylkesgeolog Ola Torstensen
Sibelco Nordic –  Global geology & mining head Ragnar Hagen
Elkem Tana – Daglig leder Rune Martinussen
Sydvaranger – Styreleder Peter Steiness Larsen
NUSSIR – Direktør Øystein Rushfeldt
Alta kommune – Ordfører Monica Nielsen
Kvalsund kommune – Ordfører Terje Wikstrøm
Troms fylkeskommune – Fylkesråd Willy Ørnebakk
Sametinget – Sametingsråd Silje Karine Moutka

X