Fiske etter pukkellaks og annen laksefisk i sjøen i Finnmark i 2023

Fiske etter pukkellaks og annen laksefisk i sjøen i Finnmark i 2023 Foto: Christine Fagerbakke, Havforskningsinstituttet Regjeringen, via Miljødirektoratet, sendte 17. mars 2023 ut et høringsforslag til ny forskrift for fiske etter pukkellaks i sjøen i Finnmark i 2023, samt forslag til endringer i forskrift om fiske etter anadrome laksefisk. Høringsfristen var 11. april 2023, og høringsdokumenter og høringsuttalelser finnes her: https://www.miljodirektoratet.no/hoeringer/2023/mars-2023/forslag-om-ny-forskrift-for-fiske-etter-pukkellaks-i-sjoen-i-finnmark-i-2023-og-endringer-i-forskrift-om-fiske-etter-anadrome-laksefisk-i-sjoen/ Vest-Finnmark Rådet har den 11. april 2023, i sak 4/23, vedtatt følgende enstemmige

Les mer »

Forum – Marine Næringer 2023

Forum – Marine Næringer 2023,8.-9. februar i Hammerfest Vest-Finnmark Rådet har arrangert vår 5. Forum-konferanse, der vi har som mål å skape godt samarbeid og økt forståelse mellom offentlig sektor og politikk, det private næringslivet og ulike FoU-miljøer. Gjensidig forståelse og felles initiativ skaper utvikling og innovasjon! Med åpningsinnlegg fra statssekretær Kristina Hansen i Nærings- og fiskeridepartementet, gode innledere som belyste en rekke temaer fra ulike deler av sjømatnæringens verdikjeder, samt innlegg fra ulike bransjeorganisasjoner,

Les mer »

Fremtidens transportløsninger i Nord-Norge

Fremtidens transportløsninger i Nord-Norge Foto: Dag Erlandsen, Kyst & Fjord Tirsdag 3. januar 2023 arrangerte Vest-Finnmark Rådet, Øst-Finnmarkrådet, Nord-Tromsrådet, Tromsøregionen IPR, Vesterålen Regionråd, Lofotrådet, Salten Regionråd, Indre Helgeland Regionråd, Helgelandsrådet, Troms og Finnmark fylkeskommune og Nordland fylkeskommune seminaret “Fremtiden transportløsninger i Nord-Norge”, med nesten 100 deltakere. Her ble det presentert ulike utredninger og prosjekter som må hensyntas ved valg av fremtidens transportløsninger, vi fikk innspill fra ulike bransjer på deres behov, og det ble gitt

Les mer »

Høringsuttalelse – Sentrale tema i ny kvotemelding

Høringsuttalelse fra Vest-Finnmark Rådet– Sentrale tema i ny kvotemelding Vest-Finnmark Rådet hadde møte med statssekretær Vidar Ulriksen i Nærings- og fiskeridepartementet 25. august 2022, i forbindelse med vår deltakelse på Nor-Fishing 2022 i Trondheim. Blant de temaene som ble drøftet var mulig innhold i ny kvotemelding og hvilken innretning kommunene i Vest-Finnmark mener fiskeripolitikken må ha.  Vest-Finnmark Rådet har avgitt vår høringsuttalelse i forbindelse med Nærings- og fiskeridepartementets høring om hvilke tema som bør være

Les mer »

Havbruksfondet hjem til kysten!

Havbruksfondet hjem til kysten! Det vakte stor oppsikt langs kysten når forrige regjering i 2020 valgte å frata kystkommunene en stor andel av deres tidligere bestemte andel av Havbruksfondet. Havbruksfondet blei opprettet i 2015 for å kompensere kommunene for oppdrettsnæringens bruk av allmenningen i sjø, områder som kommunene legger mye arbeid i å planlegge og tilrettelegge for næringens eksistens og videre utvikling. Frem til år 2020 fikk kommunene og fylkene henholdsvis 70 % og 10

Les mer »

Høringsuttalelse – Grønn verdiskaping og økt bearbeiding i sjømatindustrien

Høringsuttalelse – Grønn verdiskaping og økt bearbeiding i sjømatindustrien. Filetproduksjon på Båtsfjordbruket.                Foto: Finnmark Senterparti Vest-Finnmark Rådet har over flere år hatt fokus på aktiv påvirkning og deltakelse i utformingen av den nasjonale fiskeripolitikken.  I bunnen for vårt engasjement ligger ønsket om størst mulig måloppnåelse knyttet opp mot §1 og §2 i Havressursloven: Formålet med loven er å sikre en bærekraftig og samfunnsøkonomisk lønnsom forvaltning av de villtlevende

Les mer »

Seminaret “Økt bearbeiding av sjømat i Norge

Økt bearbeiding av sjømat i Norge Næringspolitisk debatt. Foto: Bernth Sjursen Tirsdag 10. mai 2022 arrangerte Vest-Finnmark Rådet, i samarbeid med Øst-Finnmarkrådet, Nord-Troms Regionråd, Tromsøregionens interkommunale politisk råd, Midt-Tromsrådet, Lofotrådet og Troms og Finnmark fylkeskommune et seminar i Oslo, med fokus på hvordan vi kan oppnå målet om økt bearbeiding av sjømat i Norge. Totalt var det 56 deltakere på seminaret, fra Stortinget, Nærings- og fiskeridepartementet, FOU-aktører, bransjeorganisasjoner, sjømatbedrifter og representanter fra Troms- og Finnmark

Les mer »

Finnmark må forsvares også i det maritime domenet

Finnmark må også forsvares i det maritime domenet Foto: www.forsvaret.no Vest-Finnmark Rådet og Øst-Finnmarkrådet er to interkommunale politiske råd (IPR). Våre to samarbeidsorganer organiserer til sammen alle de 16 kystkommunene i Finnmark. Rådene har fokus på samfunns- og næringsutvikling, herunder også forsvarssikkerhet og beredskap. Rådene har vedtatt en felles uttalelse i forbindelse med forsvaret av Finnmark, der vi peker på at det i Langtidsplanen for forsvaret er fastslått at også Finnmark skal forsvares. Hele uttalelsen

Les mer »

Temadag “Leve hele livet”, 28. mars 2022 i Alta

Vest-Finnmark Rådet, i samarbeid med Statsforvalteren i Troms og Finnmark, arrangerte 28. mars 2022 en temadag om reformen “Leve hele livet”. Arrangementet fant sted i Alta, med 60 påmeldte deltakere. Du finner program og deltakeroversikt i “knappene” under.  Der finner du i tillegg alle presentasjonene til innlederne på temadagen, samt at du finner planene og vedtak fra kommunenes eksempler på hvordan de har oppfylt plankravet knyttet til reformen. Vi avsluttet temadagen med omvisning på Smarthus

Les mer »

Det må være rom for alle i Finnmark

Det må være rom for alle i Finnmark Foto: T. Gustavsen, Markedsutvalget for reinkjøtt. Kilde: www.regjeringen.no Vest-Finnmark Rådet, ved ordførerne i våre 7 medlemskommuner Alta, Hammerfest, Hasvik, Loppa, Måsøy, Nordkapp og Porsanger, har i sak 6/22 vedtatt en enstemmig uttalelse angående våre muligheter for selvråderett over kommunenes arealer i forbindelse med nåværende og fremtidig samfunns- og næringsutvikling. Du kan lese hele uttalelsen her. Vi opplever et stadig økende press på arealene i våre kommuner, både på land og

Les mer »
X