Høringsuttalelse - Grønn verdiskaping og økt bearbeiding i sjømatindustrien.

Filetproduksjon på Båtsfjordbruket.                Foto: Finnmark Senterparti

Vest-Finnmark Rådet har over flere år hatt fokus på aktiv påvirkning og deltakelse i utformingen av den nasjonale fiskeripolitikken.  I bunnen for vårt engasjement ligger ønsket om størst mulig måloppnåelse knyttet opp mot §1 og §2 i Havressursloven: Formålet med loven er å sikre en bærekraftig og samfunnsøkonomisk lønnsom forvaltning av de villtlevende marine ressursene og det tilhørende genetiske materialet, og å medvirke til å sikre sysselsetting og bosetting i kystsamfunnene. De villtlevende ressursene tilhører felleskapet i Norge.

Med dette som “syretest” har vi gjennomgått forslagene fra Tveiterås-utvalget i rapporten “Grønn verdiskaping og økt bearbeiding i sjømatindustrien”. Du kan lese Vest-Finnmark Rådets høringsuttalelse m/tilhørende vedlegg her.

X