Høringsuttalelse fra Vest-Finnmark Rådet
- Sentrale tema i ny kvotemelding

Vest-Finnmark Rådet hadde møte med statssekretær Vidar Ulriksen i Nærings- og fiskeridepartementet 25. august 2022, i forbindelse med vår deltakelse på Nor-Fishing 2022 i Trondheim. Blant de temaene som ble drøftet var mulig innhold i ny kvotemelding og hvilken innretning kommunene i Vest-Finnmark mener fiskeripolitikken må ha. 

Vest-Finnmark Rådet har avgitt vår høringsuttalelse i forbindelse med Nærings- og fiskeridepartementets høring om hvilke tema som bør være sentralt innhold i en ny kvotemelding. Rådet har over flere år hatt et fokus på aktiv påvirkning og deltakelse i utformingen av den nasjonale fiskeripolitikken. I bunnen for vårt engasjement ligger ønsket om størst mulig måloppnåelse knyttet opp mot formålsparagrafen og stadfestelsen av retten til å nyttiggjøre seg de marine ressursene slik dette fremgår av Havressursloven. Det samme ønsket om måloppnåelse gjelder vårt arbeid knyttet opp mot Leveringspliktforskriften for torsketrålere, som også er et aktuelt tema i ny kvotemelding. 

De viltlevende marine ressursene tilhører det norske fellesskapet, og skal bidra til sysselsetting, bosetting og helårig aktivitet i kystsamfunnene!

Dette innebærer også at man ved valg av kvotesystemer/-modeller må hensynta de effekter dette har for økt bearbeiding på land, sett opp mot rapporten fra “Bearbeidelsesutvalget” våren 2022. Fokuset må dreies fra flåtepolitikk til en helhetlig sjømatpolitikk.

Rådets høringsuttalelse m/tilhørende vedlegg og pressemelding i sakens anledning kan leses ved å trykke på lenkene under.

NB: Vesterålen regionråd og Tromsøregionens IPR har også valgt å støtte vår uttalelse.

Vest-Finnmark Rådets pressemelding ang. høring om innhold i ny kvotemelding, 07.10.22

Vest-Finnmark Rådets høringsuttalelse – Sentrale tema i ny kvotemelding, 06.10.22

Vedlegg 1: Høringsuttalelse – Grønn verdiskaping og økt bearbeiding i sjømatindustrien, 31.05.22

Vedlegg 2: Uttalelse – Snøkrabben må skape aktivitet og sysselsetting på kysten, 01.03.21

Vedlegg 3: Høringsuttalelse – Høring om endringsforslag i Leveringspliktforskriften, 13.09.21

Vedlegg 4: Forslag til endringer i Leveringspliktforskriften, 22.02.21

Vedlegg 5: Nofima-rapport 1/2021 “Hvordan kan pliktkvoter bidra til mer foredling?” 08.02.21

Vedlegg 6: Felles nordnorsk uttalelse – Utarbeidelse av fremtidens kvotesystem, 01.09.19

Vedlegg 7: BDO-rapport “Ferskfiskordningen: Verdiskaping og ringvirkninger”, 01.11.18

 

X