Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg har drøftet muligheten for en enklere merverdiavgift med én sats, som har resultert i en NOU som Finansdepartementet har sendt ut på høring. Vest-Finnmark Regionråd har i den forbindelse vedtatt følgende høringsuttalelse i sak 16/19:

Det vises til høringsbrev fra Finansdepartementet datert 29. mai 2019 vedrørende NOU 2019:11 «Enklere merverdiavgift med én sats», med høringsfrist 29. august 2019.

Vest-Finnmark Regionråd står ikke på listen over høringsinstanser til denne NOU’en, men velger å avgi høringsuttalelse i sakens anledning da konsekvensene av en gjennomføring av konklusjonene i NOU’en vil kunne få dramatiske konsekvenser for innbyggere og næringsliv i regionen. Vi mener derfor at det er berettiget at vi kommer med en høringsuttalelse.

Vi føyer oss inn i rekken av de som har påpekt at listen over høringsinstanser er svært mangelfull, og at høringen er lite kjent i offentligheten. En så omfattende endring i rammebetingelser for innbyggerne, privat og offentlig sektor burde blitt sendt ut på en mye bredere høring.

Vi støtter Øst-Finnmark Regionråd i deres uttalelse om at økt mva. på flyreiser og strøm vil kunne få store negative konsekvenser for vår region, og for hele Nord-Norge som landsdel.

For både innbyggere, næringsliv og offentlig sektor er flyreiser det eneste kollektive transportmiddelet som kan korte ned de store avstandene her nord. Våre flytilbud er allerede under sterkt press på grunn av flyseteavgiften og andre avgifter tilknyttet luftfarten. En ytterligere økning i avgiftene kan få store konsekvenser for tilbudet på de kommersielle rutene.

Når det gjelder økning i mva. for strøm så må man huske 0-satsen i nord hadde sin begrunnelse i en lang fyringssesong og et mye høyere strømforbruk enn i resten av landet. Som det fremgår av Alta Kraftlag sitt høringssvar viser statistikken at husholdningene i Finnmark har 37% høyere forbruk av strøm i perioden 1997 til 2017, sammenliknet med Oppland og Hedmark.

Vest-Finnmark Regionråd vil i tillegg peke på konsekvensene en økning i mva. for reiselivet vil kunne få. Dette er en bransje med allerede pressede marginer, som bidrar til stor sysselsetting og verdiskaping i distriktsnorge. Nord-Norge er den landsdelen som opplever høyest vekst, og reiselivet har vokst seg til å bli en av de viktigste grunnpilarene for videre utvikling. En rekke av bedriftene er relativt nyetablerte, og har allerede knappest mulig marginer for videre vekst. Mva-satsen for reiselivet bør derfor holdes på et lavest mulig nivå. Vi ønsker også å påpeke at vi har fått tilbakemelding fra reiselivsbransjen om at systemet med ulike mva-satser virker fordyrende og kompliserende. Det er behov for å se på mulighetene for å se «pakkeløsninger» som et produkt, med en felles mva-sats. I dag må for eksempel en turproduksjon deles opp i flere deler med ulike mva-satser. Her anmodes det om nær dialog med næringslivets bransjeorganisasjoner for å komme frem til gode og fornuftige løsninger.

Vest-Finnmark Regionråd slutter seg til Øst-Finnmark Regionråd sin anmodning om at Finansdepartementet, Samferdselsdepartementet og Kommunaldepartementet ser på helheten i rammebetingelser, og hvilken betydning en slik økning i mva-satsene vil ha for næringsliv og bosetting i distriktene Nord-Troms og Finnmark, før man vedtar eventuelle endringer i satsene.

Relatert mediadekning:
28. aug. 2019 Altaposten – Kunne fått dramatiske konsekvenser for innbyggere og næringsliv

X