Picture

Vest-Finnmark Regionråd, ved daglig leder Bente O. Husby, deltok på årsmøtet til Fiskarlaget Nord den 5.-6. september 2019. Møtet fant sted i Tromsø, og samlet ca. 130 deltakere (delegater og gjester).

Blant de ulike sakene som var oppe til debatt, var det forslaget til nytt kvotesystem (herunder turistfiske) og fremtidig adgang til å fiske kongekrabbe innenfor forvaltningsområdet øst for 26 gr. øst, som var de sakene hvor regionrådet har en vedtatt politikk å følge opp i slike sammenhenger.

Saken om forslag til nytt kvotesystem ble innledet med innlegg fra statssekretær Roy Angelvik i NFD, Kathrine Tveiterås og Jahn Petter Johnsen. Etter en gjennomgang av de ulike delene av NFDs forslag, ble det åpnet for debatt og innlegg fra salen.

​Når det gjelder fremtidig kvotesystem, ble det på initiativ fra regionrådet utarbeidet en felles, nordnorsk uttalelse fra de nordnorske fylkeskommunene og flere av regionrådene i landsdelen (i etterkant av et seminar om dette tema, i vår regi i Oslo 7. januar 2019). Daglig leder holdt innlegg der hun redegjorde for arbeidet og de prosessene som lå til grunn for denne uttalelsen, samt innholdet i denne. Fellesuttalesen kan du lese her.

​Turistfiske er også omtalt som en del av det nye kvotesystemet, og Vest-Finnmark Regionråd har jobbet målrettet med fokus på havfisketurisme siden vinteren 2018. Rapporten etter forstudien i 2018 kan du lese her. Vi skal nå, i et samarbeid med NHO Reiseliv, havfiskebedrifter og medlemskommunene i Vest-Finnmark Regionråd, i gang med et forprosjekt der næringsaktører, berørte parter (herunder fiskerorganisasjonene), lovgivende og håndhevende organer mv. blir invitert inn i ulike dialogmøter. Målsettingen er å foreta en helhetlig gjennomgang av næringsutøvelsen, eksisterende rammebetingelser og lovverk, for deretter å utarbeide forslag til en nasjonal pilot som kan testes ut som en mulig, helhetlig forvaltning av havfisketurismen. Daglig leder orienterte årsmøtet om dette, og overbrakte muntlig invitasjonen til Fiskarlaget Nord om å delta i regionrådets videre arbeid på havfisketurisme. 

Fiskarlaget Nord har sammenstilt et meget godt og sammenfattende kunnskapsgrunnlag i saken om fremtidens kvotesystem, og regionrådet kan nyttiggjøre seg dette i vårt videre arbeid med denne saken. 


Picture

På dag 2 stod “Regulering av kvoteregulert fiske etter kongekrabbe” som egen sak på sakslisten. Jan Sundet fra Havforskningsinstituttet innledet om bestandens utvikling, innrapporterte fangster, utbredelse mv. Det ble deretter åpnet opp for innlegg fra salen og debatt. 

I Finnmark er det i dag fiskere i 5 kommuner som ikke har adgang til å fiske kongekrabbe innenfor det kvoteregulerte området. Dette er fiskere i Kvalsund, Hammerfest, Hasvik, Alta og Loppa kommune, i debatten ofte omtalt som “Rest-Finnmark”.

Følgende innledere argumenterte for at fiskerne i de 5 kommunene i fremtiden skal få delta i det kvoteregulerte fisket etter kongekrabbe øst for 26 grader øst: 

Stortingsrepresentant for Finnmark og medlem av stortingets næringskomitè, Bengt Rune Strifeldt (FrP), belyste prinsippene som ligger til grunn for forvaltningen av kongekrabben. Han er av den formening at forvaltningsprinsippet om at “de som blir skadelidende i sitt tradisjonelle fiskeri også skal kunne høste av bestanden” ikke blir endret dersom aktive fiskere i “Rest-Finnmark” innlemmes i det kvoteregulerte kongekrabbefisket. Han minnet om at et viktig prinsipp i forvaltningen av kongekrabben er at dette fisket skal være et supplement til det tradisjonelle fisket, og skal ikke være et hovedfiskeri. Han mente at dette i stor grad har blitt utvannet i dagens forvaltning i Øst-Finnmark.

Leder for Sørøy/Loppa fiskarlag, Jon Atle Bjørnø, holdt et innlegg der han informerte om at fiskerne i Vest-Finnmark i stadig økende grad opplever plager med kongekrabben i området med fritt desimeringsfiske. Dette dreier seg både om at de opplever å få krabbe i garn og på line, og at de i stadig større grad opplever brukskollisjoner som følge av at antall krabbeteiner øker i vest. Krabben i redskapene er stadig oftere store, voksne hunkrabber – fulle av rogn.

Daglig leder i Vest-Finnmark Regionråd, Bente O. Husby, holdt et innlegg om den gjeldende politikken som er vedtatt med stort flertall blant medlemskommunene i Vest-Finnmark Regionråd: “Vest-Finnmark Regionråd ønsker at fartøy fra hele Vest-Finnmark får adgang til å delta i fisket i det kvoteregulerte området øst for 26 grader øst.”

Bakgrunnen for dette vedtaket er at ordførerne i kommunene i Vest-Finnmark får tilbakemelding om at fiskerne i deres kommuner opplever økte plager i form av krabbe på redskaper og brukskollisjoner med krabbeteiner på tradisjonelle fiskefelt. Samtidig opplever de 5 kommunene som ikke har adgang til det kvoteregulerte krabbefisket en drastisk nedgang i antall fiskefartøy i merkeregisteret, noe som er synliggjort i grafen over. Kommunene opplever ofte at det er de yngre fiskerne, som ikke er bundet av investeringer i hus eller har egen familie og barn som binder dem til hjemkommunen, som flytter østover for å få tilgang til kvoteregulert krabbefiske. Dette har nå kommet til et punkt der antall fiskefartøy har blitt så få, at tilknyttet næringsliv og kommunene sliter med å opprettholde aktiviteten i havnene. Et klart flertall av medlemskommunene i Vest-Finnmark ønsker derfor at alle fiskerne i Finnmark skal få tilgang til å delta i det kvoteregulerte fisket øst for 26 grader øst. 

Du kan lese regionrådets pressemelding i anledning fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesviks forslag til ny forvaltning og adgang til fiske av kongekrabbe i Finnmark her.

Resultatet av stemmegivingen på årsmøtet til Fiskarlaget Nord ble at 20 delegater stemte for at alle fiskerne i Finnmark skulle få tilgang til å delta i det kvoteregulerte fisket øst for 26 grader øst, mens 15 delegater stemte mot. Fiskarlaget Nord sin nye politikk på dette området er dermed på linje med vedtatte politikk i Vest-Finnmark Regionråd.

Vest-Finnmark Regionråd vil med dette takke Fiskarlaget Nord for invitasjonen til å delta på årsmøtet. Det har vært lærerikt og nyttig, og vi kommer gjerne tilbake ved neste årsmøte.
 
Mediadekning i sakens anledning:
Kyst og Fjord, om forslag til nytt kvotesystem: https://www.kystogfjord.no/nyheter/forsiden/Faar-tommelen-opp-for-krevende-innspill

Kyst og Fjord, om vedtak på kongekrabbeforvaltning: https://www.kystogfjord.no/nyheter/forsiden/Sier-ja-til-aa-slippe-Vest-Finnmark-til

Fiskeribladet, om vedtak på kongekrabbeforvaltning: https://fiskeribladet.no/nyheter/?artikkel=68904


X