Vest-Finnmark Rådet har i dag gjennomført møte med klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn angående det foreslåtte marine vernet av Lopphavet. Deltakere fra Vest-Finnmark var ordførerne i de berørte kommunene Alta, Hammerfest, Hasvik og Loppa, samt daglig leder i Vest-Finnmark Rådet.

Stortinget behandlet 7. juni 2021 den fremlagte Stortingsmelding 29 (2020-2021) “Heilskapleg plan for bevaring av viktige område for marin natur”. Her foreslås det et marint vern av Lopphavet på totalt 3045 km2. Verneomfanget, kombinert med utkast til vernebestemmelser, har skapt stor usikkerhet om hvilke konsekvenser et slikt vern vil få for kommunenes råderett over kystsonen, næringslivets rammebetingelser og fremtidige muligheter for næringsutvikling.

Deltakerne fra Vest-Finnmark fikk presentert sine tanker om det foreslåtte verneomfanget, de foreløpige forslag til vernebestemmelser og hvem som skal ivareta styringsretten for verneområdet. Dette basert på enstemmig vedtak i Vest-Finnmark Rådet i sak 24/21, som ble oversendt til klima- og miljødepartementet den 7. juni 2021:

“Vest-Finnmark Rådet viser til tidligere uttalelser gitt i forbindelse med den pågående prosessen for marint vern av Lopphavet.

Vest-Finnmark Rådet vil komme med følgende presiseringer, som vi ber Klima – og miljødepartementet ta hensyn til før vernevedtak fattes av kongen i statsråd:

  1. Vest-Finnmark Rådet stiller seg positiv til marint vern av fem foreslåtte referanseområder i tilknytning til Lopphavet, men vi kan ikke akseptere et verneomfang på 3.045 km2.
  1. Vest-Finnmark Rådet foreslår et vern på inntil 1.500 km2, som vi mener på en god måte vil ivareta vern av de foreslåtte referanseområdene. En viktig forutsetning for marint vern av Lopphavet er at dette ikke vil sette begrensninger for fiskeri i verneområdene (med unntak av de klart avgrensede områdene for korallrev).
  1. Vest-Finnmark Rådet forventer at våre kommune også i framtiden skal ha selvråderett over våre kystnære havområder. Forvaltning av Lopphavet verneområde skal tillegges de kommuner som omfattes av vernet. Det kan ikke aksepteres at dette skal tillegges Statsforvalter eller styret i Seiland nasjonalpark (slik det er foreslått i henholdsvis Meld. St. 29 (2020-2021) «Heilskapleg plan for bevaring av viktige område for marin natur» og fra Miljødirektoratet).”

Statsråd Rodevatn var lydhør i møtet, og var klar på at endelig verneomfang og utforming av vernebestemmelser ikke var fastsatt gjennom stortingets vedtak. Ordførerne var tydelige i sitt budskap om at de berørte kommunene, næringsinteresser og andre berørte parter må involveres i de videre prosessene. 

Ordførerne er tilfredse med signalet fra statsråden om at han absolutt så det som en mulighet et det opprettes et eget forvaltningsstyre for Loppa marine verneområde (et eget områdestyre), sammensatt av representanter fra de berørte kommunene. 

Ordførerne og Vest-Finnmark Rådet ser frem til videre dialog i sakens anledning, og har store forventninger til aktiv involvering av de berørte kommunene i det videre arbeidet.

12. august 2021

Marianne S. Næss, ordfører i Hammerfest kommune og rådsleder i Vest-Finnmark Rådet

Monica Nielsen, ordfører i Alta kommune

Eva D. Husby, ordfører i Hasvik kommune

Stein Thomassen, ordfører i Loppa kommune

Bente O. Husby, daglig leder Vest-Finnmark Rådet

X