Høringsuttalelse – Forslag om utvidelse av deltakelsen i det kvoteregulerte fisket etter kongekrabbe

​ Foto: Jon Atle Bjørnø. Bildet viser kongekrabbe tatt på garni forbindelse med rognkjeksfiske utenfor Sørøya i mai 2019. Vest-Finnmark Regionråd er et politisk samarbeidsorgan for kommunene Alta, Hammerfest, Hasvik, Kvalsund, Loppa, Måsøy, Nordkapp og Porsanger. I henhold til intensjonene i den nye Kommuneloven og rollefordelingen i Regionreformen, har Vest-Finnmark Regionråd et sterkt fokus på å bidra til samfunns- og næringsutviklingen i vår region. I dette ligger det også å være en tydelig stemme for

Les mer »

Forum – Marine Næringer 2019, 29.-30. oktober i Hammerfest

Vest-Finnmark Regionråd ønsker velkommen til deltakelse på​Forum – Marine Næringer 2019,2​9.-30. oktober på Arktisk kultursenter i Hammerfest Vi setter i år fokus på en økt og bærekraftig verdiskaping– gjennom hele verdikjeden fra hav til marked: Fremtidens sjømatnæring – hvordan og hvor bør vi sette kursen? Regjeringens politikk for en fremtidsrettet sjømatnæring Havets tilstand – Rene og rike hav, inn i evigheten? Et blått taktskifte – mot 2030 Fremtidens viktigste markeder for sjømat Sameksistens i havrommet

Les mer »

Deltakelse på årsmøte i Fiskarlaget Nord, 5.-6. september 2019

Vest-Finnmark Regionråd, ved daglig leder Bente O. Husby, deltok på årsmøtet til Fiskarlaget Nord den 5.-6. september 2019. Møtet fant sted i Tromsø, og samlet ca. 130 deltakere (delegater og gjester). Blant de ulike sakene som var oppe til debatt, var det forslaget til nytt kvotesystem (herunder turistfiske) og fremtidig adgang til å fiske kongekrabbe innenfor forvaltningsområdet øst for 26 gr. øst, som var de sakene hvor regionrådet har en vedtatt politikk å følge opp

Les mer »

Høringsuttalelse – Enklere merverdiavgift med én sats

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg har drøftet muligheten for en enklere merverdiavgift med én sats, som har resultert i en NOU som Finansdepartementet har sendt ut på høring. Vest-Finnmark Regionråd har i den forbindelse vedtatt følgende høringsuttalelse i sak 16/19: Det vises til høringsbrev fra Finansdepartementet datert 29. mai 2019 vedrørende NOU 2019:11 «Enklere merverdiavgift med én sats», med høringsfrist 29. august 2019. Vest-Finnmark Regionråd står ikke på listen over høringsinstanser til denne NOU’en, men velger å avgi

Les mer »

Vi vil ha slutt på ressurskriminaliteten innen havfisketurisme

Foto: Big Fish Adventure og Sandland Brygge Følgende pressemelding er sendt ut 23. juli 2019: Vest-Finnmark Regionråd, i samarbeid med NHO Reiseliv, næringsaktører og medlemskommunene, vil ha slutt på ressurskriminaliteten innen havfisketurisme Alle er enige om at det er utfordringer knyttet til dagens regulering av havfisketurisme. I dag er det mange lover, forskrifter og myndigheter som regulerer aktiviteten, men som ikke samhandler og samvirker optimalt. For mange gråsoner i handlingsrommet mellom de ulike reguleringene vanskeliggjør håndhevingen av

Les mer »

Pressemelding – Angående forvaltning og adgang til fiske av kongekrabbe i Finnmark

Foto: Havforskningsinstituttet ​Vest-Finnmark Regionråd er svært positive til at regjeringen har besluttet å sende på høring et forslag om å øke deltakelsen i det kvoteregulerte fisket etter kongekrabbe, og vi ser frem til å gjennomgå forslaget som helhet. Vest-Finnmark Regionråd har over flere år avgitt en rekke høringsuttalelser til Fiskeridirektoratet angående forvaltning og adgang til fiske av kongekrabbe, sist i september 2018. Her har vi vært tydelige i våre krav og anbefalinger, som også er fulgt

Les mer »

Mineralnæringen i Finnmark og Nord-Norge – Nå og i fremtiden

Foto: Bente O. Husby Vest-Finnmark Regionråd arrangerte 27. mai 2019, i samarbeid med Kvalsund kommune, en temadag om mineralnæringen i Finnmark og Nord-Norge. Vi hadde 50 deltakere totalt. Temadagen hadde som målsetting å øke kunnskapen om mineralnæringen generelt, og de mulighetene og utfordringene som foreligger i Finnmark og Nord-Norge spesielt. Temadagen fant sted på Skaidi i Kvalsund kommune, der NUSSIR er aktuell med oppstart av gruvevirksomhet. Målgruppen for temadagen var fortrinnsvis politisk og administrativ toppledelse

Les mer »

1500 følgere på facebook!!

Vest-Finnmark Regionråd har vår egen side på facebook, der vi aktivt legger ut informasjon om saker vi jobber med eller behandler i regionrådet, utredninger, høringsuttalelser, møter og arrangement vi deltar på, samt ulike arrangementer og seminarer som vi selv har ansvaret for. Vi opplever at dette er en meget nyttig informasjonskanal for å få spredt nyheter og dagsaktuelle saker, og at det er stor interesse for det utviklingsarbeidet som regionrådet tar initiativ til. Vi har

Les mer »

Ringvirkningsanalyse av havbruksnæringen i Vest-Finnmark

NRS-lokalitet for grønne konsesjoner – Dønnesfjord i Hasvik kommune               ​Foto: Norway Royal Salmon Vest-Finnmark Regionråd har fått utarbeidet en ringvirkningsanalyse av havbruksnæringen i Vest-Finnmark. Analysen viser at havbruksaktørene i vår region gjennomførte innkjøp for totalt 3,1 milliarder kroner i 2017, hvorav ca. 530 millioner kroner var innkjøp fra lokale underleverandører i Vest-Finnmark. Noodt & Reiding ble engasjert for å gjennomføre ringvirkningsanalysen, som har synliggjort at havbruksnæringa i regionen gir til

Les mer »

Nussir bidrar til muligheter og arbeidsplasser i Vest-Finnmark

Foto: www.iLaks.no Ja til arbeidsplasser, kompetanse- og industriutviklingVest-Finnmark Regionråd deler gleden med Kvalsund kommune og Nussir over regjeringens ja til kobberutvinning i Repparfjord. I tillegg til de nye jobbene, er dette også en seier for mineralnæringen som gir store muligheter i Finnmark. Utvinningen av kobber er noe verden særlig trenger ved produksjon av elbiler og det grønne skiftet for øvrig. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har anslått at Norge har kjente metallressurser til en verdi av rundt

Les mer »
X