Utvidete karantenekrav i Vest-Finnmark som tiltak for smittevern mot Covid-19 (Korona-virus)

Vest-Finnmark Rådet er en allianse mellom de 7 kommunene Alta, Hammerfest, Hasvik, Loppa, Måsøy, Nordkapp og Porsanger. Samlet har regionen en befolkning på ca. 43.000 innbyggere, noe som utgjør 55 % av det totale folketallet i Finnmark. Regionen er i vekst. Dette er noe vi merker i antall reisende på veiene og via havnene i våre kommuner, samt at vi har stor trafikk over de 5 lufthavnene våre.

Kommunene i Vest-Finnmark ser behovet for å fatte noen liknende tiltak for smittevern mot Covid-19 (Korona-virus). Dette for å minimere risikoen for smitte til/innad i Vest-Finnmark så mye som mulig, samt bidra til å kunne opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester i våre kommuner.

Oppsummert:
Kommunene i Vest-Finnmark har innført karantenekrav for reisende fra de 7 fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland:

  • Alle tilreisende til kommuner i Vest-Finnmark, etter opphold i ovennevnte områder, skal i hjemmekarantene i 14 dager. Dette gjelder alle ankommet kommuner i Vest-Finnmark fra disse områdene.
  • Kommuner i Vest-Finnmark innfører med hjemmel i Smittevernloven karantene for alle tilreisende som har oppholdt seg i overnevnte områder i mer enn 24 timer.
  • I noen av kommunene har vedtaket tilbakevirkende kraft (det vil si at man skal i karantene, beregnet ut fra ankomst fra en gitt dato vedtatt av den aktuelle kommunen).

I tillegg til de ovennevnte karantenekravene, kan det fattes utvidede og/eller særskilte tiltak i hver enkelt av de 7 medlemskommunene. Dette som følge av behov for individuelle tilpasninger. Dette informeres det om på kommunenes hjemmesider, og vi henviser til disse for oppdatert informasjon.

Kommunene i Vest-Finnmark har tett dialog i saken. Dette for å sikre et best mulig smittevern mot Covid-19. Dette til beste for innbyggerne i Vest-Finnmark.

Vedtak fattet i de 7 kommunene i Vest-Finnmark:
For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester, har kommuneoverlegene i Alta, Hammerfest, Hasvik, Loppa, Måsøy, Nordkapp og Porsanger kommune fattet vedtak med følgende innhold etter Smittevernlovens § 4-1 femte ledd:

1) Alle som ankommer regionen etter reiser i områdene angitt i punkt 3 i Norge ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst.
2) For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetens til enhver tid gjeldene føringer for konvertering av karantene til isolasjon.
3) Vedtaket gjelder følgende områder: fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland.

Transittopphold på flyhavn i disse områdene regnes ikke som opphold i området.

  • Ledelse av virksomheter som er listet etter DSB sine definisjoner av samfunnskritiske funksjoner gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner.
  • Fører og personell av vare- og passasjertransport unntas fra dette vedtakets karantenekrav, men nasjonale føringer for karantene og isolasjon ved sykdom gjelder. Dette omfatter også personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten.
  • Reisende som ikke har symptomer kan reise til planlagt oppholdssted, men bør under reisen så langt det lar seg gjøre holde avstand til andre.
  • Reisende med symptomer skal umiddelbart i isolering, og kan ikke bruke offentlig transport.

Vedtakene er gjeldende fra vedtatte dato for den enkelte kommune. I tillegg er det fattet en en rekke tiltak, både nasjonalt og lokalt i kommunene. Se kommunenes hjemmesider for nærmere informasjon om til enhver tid gjeldende regler i den enkelte kommune.

Du kan lese hele pressemeldingen, med juridisk grunnlag og begrunnelse, her.

X