Foto: www.bigfishadventure.no og www.sandlandbrygge.com

Vest-Finnmark Rådet har i 2 år hatt fokus på fisketurisme gjennom prosjektet “Havfisketurisme i Vest-Finnmark”. Etter å ha fått på plass et godt kunnskapsgrunnlag gjennom en forstudie i 2018, har vi i forprosjektfasen i 2019-2020 gjennomført workshops og temadag med ulike faglige påfyll og gruppearbeider. Deltakerne har drøftet hva som må på plass av endringer i regelverk, forvaltning, rapporteringssystemer og krav til aktørene, slik at næringen i fremtiden skal være drevet på en enda mer bærekraftig måte – og utført av de seriøse aktørene i bransjen. Hjemler for å kunne luke ut useriøse aktører og ressurskriminelle må på plass!

Vest-Finnmark Rådet, sammen med en rekke samarbeidspartnere, arrangerte 6. januar 2020 seminaret “Fremtidens fisketurisme” i Oslo. Her presenterte daværende fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik departementets forslag til endringer i regler om turistfiske (les om seminaret her).

Vest-Finnmark Rådet har vedtatt en enstemmig høringsuttalelse i sakens anledning, som du kan lese her.

Et av våre hovedbudskap i høringsuttalelsen er at departementets foreslåtte regelendringer ikke vil bidra til å løse de to hovedutfordringene;

  1. Få kontroll og dokumentasjon på det marine ressursuttaket.
  2. Få økt sikkerheten på sjøen i tilknytning til utøvelse av fisketurisme, både med tanke på sikkerhet for fisketuristene og økt sikkerhet med tanke på samhandlingen med andre aktører som opererer på havet.

Dersom man skal kunne få på plass en helhetlig og god forvaltning av havfisketurisme som næring, må man jobbe seg gjennom hele verdikjeden (som er styrt på tvers av flere departementer). Vi har i forbindelse med høringen derfor fremmet forslag til regelendringer og pilotprosjekt som kan bidra til dette.

Kommunene og de seriøse havfiskeaktørene i Vest-Finnmark er klare til å delta i et slikt arbeid. Dette til beste for en meget viktig distriktsnæring, som bidrar til store ringvirkninger i lokalsamfunnene når aktiviteten utøves på en lovlydig og bærekraftig måte!

X