Utfordringer ved transport på sjømatveiene i Vest-Finnmark

Foto: Nordlys arkiv

På oppdrag av Vest-Finnmark Rådet har Visjona AS kartlagt utfordringer ved transport på sjømatveiene i Vest-Finnmark.

Villfanget fisk og produksjonen i havbruksnæringen i Vest-Finnmark har et samlet volum på 183.000 tonn, med en samlet førstehåndsverdi på 6 milliarder kroner pr år (2020). Da er det grunnleggende at logistikk og ferdselsårer fungerer optimalt for å sikre disse verdiene.

Du kan lese rapporten her.

Forprosjekt - Havfisketurisme i Vest-Finnmark

Foto: Bigfishadventure.no og Sandlandbrygge.com

Vest-Finnmark Rådet har konkrete forslag til innholdet i et nytt godkjennings- og forvaltningssystem for utøvelsen av havfisketurisme i Norge! 

Gjennom etableringen av et pilotprosjekt i vår region, kan man få på plass en uttesting av mulige regelendringer, krav til opplæring, krav til fartøy mv. Når man har oppnådd de ønskede effektene, kan ordningen “rulles ut” langs hele norskekysten.

Vest-Finnmark Rådet har i snart 2 år arbeidet med å få på plass gode kunnskapsgrunnlag for status, utfordringer og utviklingsmuligheter for havfisketurisme i Vest-Finnmark. Basert på det arbeidet som har funnet sted i forprosjektet (i samarbeid med medlemskommunene, havfiskeaktører, NHO Reiseliv, Innovasjon Norge m.fl.), har vi definert de viktigste grepene som bør finne sted for å sikre at det tilrettelegges for de seriøse aktørenes næringsutøvelse. Dette samtidig som man luker bort de useriøse aktørene, samt de som bedriver regelrett ressurskriminalitet (og som ikke har noe med havfisketurismenæringen å gjøre). 

Vi er av den formening at våre forslag til tiltak vil bidra til å få på plass en bedre kontroll med det marine ressursuttaket, vil øke sikkerheten på sjøen, samt redusere muligheten for fiskesmugling ut av landet.

Du kan lese sluttrapporten fra forprosjektet her (februar 2020).

​Ringvirkningsanalyse av havbruksnæringen i Vest-Finnmark

Foto: Norway Royal Salmon.

NRS-lokalitet for grønne konsesjoner – Dønnesfjord i Hasvik kommune.
Vest-Finnmark Regionråd har fått utarbeidet en ringvirkningsanalyse av havbruksnæringen i Vest-Finnmark. Analysen viser at havbruks-aktørene i vår region gjennomførte innkjøp for totalt 3,1 milliarder kroner i 2017, hvorav ca. 530 millioner kroner var innkjøp fra lokale underleverandører i Vest-Finnmark.

Du finner hele rapporten her (april 2019).

​Forstudie- Havfisketurisme i Vest-Finnmark​

Foto: Bigfishadventure.no og Sandlandbrygge.com

Norge har behov for et tydelig regelverk for havfisketurismen, ogVest-Finnmark Regionråd mener det er nødvendig med en godkjenningsordning for havfisketurismen i Norge. Det er konklusjonen etter en forstudie som nylig er gjennomført.

Regionrådet startet i 2018 et prosjekt for å se hvordan det er mulig å legge til rette for økt verdiskapning og en mer forsvarlig gjennomføring av havfisketurismen i Vest-Finnmark. Du kan lese den komplette sluttrapporten fra forstudien her (januar 2019).

​Rapport - Ringvirkninger og verdiskapning av ferskfiskordninga

Foto: Lerøy Norway Seafood

BDO har på oppdrag av ulike sjømatbedrifter, kommuner og regionråd beregnet verdiskapning og ringvirkninger som følge av ferskfiskordningen. Rapporten ble presentert 1. november 2018, og foiler fra presentasjonen finner du her.

Rapporten viser at ferskfiskordningen bidrar med en verdiskaping på 370 millioner kroner pr. år, noe som gir en direkte virkning på 650 årsverk i foredlings-industrien. Med ringvirkninger i avledede virksomheter medberegnet, øker dette tallet til 1070 i total sysselsettingseffekt. Du finner rapporten her.

​Utredning Infrastruktur og transporttjenester i Vest-Finnmark

Rapport om status og fremtidig behov for infrastruktur og transporttjenester i Vest-Finnmark.

Utarbeidet av Transportøkonomisk Institutt, TØI.

Offentliggjort 19.mai 2015

Ståstedsoversikt fiskerinæringen ​ i Vest-Finnmark

Ståstedoversikt – aktivitet og verdiskaping i fiskeri- og havbruksnæringen i Vest-Finnmark pr. 2013. Utarbeidet av HONU AS.

Ståstedsoversikt ​Vest-Finnmark regionråd 2015

Ståstedsoversikt og evaluering av Vest-Finnmark regionråd gjort i forkant av ny strategiplan i 2014-15. Rapporten er utarbeidet av Kreativ Industri AS.

X