Picture

Vest- Finnmark Rådet har i dag deltatt i innspillsmøte om Nasjonal Transportplan (NTP) 2022-2033, som ble arrangert av Troms og Finnmark fylkeskommune.

Vår rådsleder Marianne Sivertsen Næss, ordfører i Hammerfest kommune, holdt innlegg på vegne av rådets 7 medlemskommuner.

Her presenterte vi medlemskommunenes innspill på store og små riksvegprosjekter, lufthavner og farleder.


I tillegg fremmet vi forslag om følgende:

  1. En ekstra innsats på rassikring.
  2. En egen programpakke for å fjerne hindre i transportkorridorene for sjømat (her må fylkesveier og riksveier sees i sammenheng).
  3. At  man må se lengre strekninger i sammenheng når det kommer til investeringer.
  4. At Nasjonale Turistveger løftes inn i NTP-arbeidet.
  5. At fergen til og fra Hasvik må få tilbake statusen som riksvegferge.
  6. At man undersøker mulighetsrommet som ligger i ny Havne- og farvannslov med tanke på hvor langt inn i havnene statens ansvar strekker seg i forhold til prosjektering og finansiering.
  7. At alle parter støtter opp om et krav om at det må gjennomføres en utredning for å få oppdaterte tall for etterslepet på vedlikehold i fiskerihavnene.

Du kan se hele vår presentasjon her.

X