Foto: Dag Erlandsen, Kyst og Fjord

For tredje gang har Vest-Finnmark Rådet tatt initativ til et “politisk verksted” i forbindelse med “Nord i Sør”. I år hadde vi med oss Øst-Finnmark Regionråd, Tromsø-områdets regionråd, Salten Regionråd og Nordland fylkeskommune som samarbeidspartnere på seminaret.

Fokuset på årets seminar var “Fremtidens fisketurisme”. De siste års avdekning av ressurskriminalitet og aktører som opptrer lite ansvarlig, har resultert i at det er en bred enighet mellom kystsamfunnene, den tradisjonelle fiskerinæringen og de seriøse aktørene i fisketurismen om økte krav til de som skal drive aktivitet innen havfisketurisme.

 

 

Fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik offentliggjorde samme dag sitt høringsforslag til regelendringer i turistfisket, og presenterte forslaget i et eget innlegg på seminaret. Du kan lese mer om statsrådens forslag til regelendringer her:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-side/id2684611/

Vest-Finnmark Rådet presenterte våre forslag til innhold i et fremtidig godkjennings-, kontroll- og forvaltningssystem. Dette er de foreløpige resultatene i prosjektet “Havfisketurisme i Vest-Finnmark”, der vi jobber i samarbeid med NHO Reiseliv, bedrifter i Vest-Finnmark, medlemskommunene, ulike etater og FoU-miljøer. Innovasjon Norge deltar også, og har observatørstatus i styringsgruppen.

  • På seminaret fikk vi i tillegg presentert ulike forsknings- og utviklingsprosjekter på området. Tolletaten, Sjøfartsdirektoratet og Fiskeridirektoratet belyste sine hovedutfordringer i tilknytning til fisketurisme, og hvordan de arbeider for å håndtere disse. NHO Reiseliv og Norges Fiskarlag presenterte sine forslag til fremtidens reguleringer i næringen, med utgangspunkt i sine næringers verdikjeder. Vi fikk presentert 3 eksempler på hvilke ringvirkninger fisketurisme gjort rett har bidratt til i Hasvik, Karlsøy og Gildeskål kommune. De nordnorske fylkeskommunene og de fiskeripolitiske talspersonene på stortinget presenterte også sine standpunkter i saken, før det hele ble avsluttet med en næringspolitisk debatt.

Til sammen deltok mer enn 60 deltakere fra Nærings- og fiskeridepartementet, stortinget, regionråd, nordnorske kommuner og fylkeskommuner, FoU-miljøer, bransjeorganisasjoner og bedrifter i reiselivsbransjen.

Tusen takk til Arne Hjeltnes, som alltid stiller opp som møteleder på våre arrangementer!

Alle presentasjonene fra seminaret kan lastes ned her. 

X