Picture

 
Foto: Nordkapp maritime fagskole

Fylkesrådet i Troms og Finnmark har 26. mai 2020 i sak 144/20 anbefalt at fylkestinget i Troms og Finnmark fatter følgende vedtak om å slå sammen Fagskolen i Troms, Fagskolen i Kirkenes og Nordkapp maritime fagskole til en felles fagskole for Troms og Finnmark;

1. Fagskolen i Troms, Fagskolen i Kirkenes og Nordkapp maritime fagskole slås sammen til en felles fagskole for Troms og Finnmark med virkning fra 01.08.2021.
2. Det forutsettes at ingen av dagens fagskoler legges ned, og at de blir avdelinger i den nye felles fagskolen.
3. Det etableres et interimsstyre som fram til 01.08.2021 får i oppdrag å legge til rette for en ny felles fagskole med felles styringsdokumenter, styre, rektor, administrasjon, økonomi og navn på den nye fagskolen.
4. Fylkesrådet delegeres myndighet til å oppnevne interimsstyre og følge opp at en felles fagskole er på plass fra 01.08.2021.

Vest-Finnmark Rådet har vedtatt følgende uttalelse i sak 15/20:

«Vest-Finnmark Rådet ber fylkestinget i Troms og Finnmark om å sikre og utvikle driften av Nordkapp maritime fagskole, uavhengig av om en sammenslår fagskolene eller ei. Nordkapp maritime fagskole er en viktig kompetanse- og utviklingsaktør, ikke bare i Vest-Finnmark, men for hele regionen. Dette gjelder utover de ordinære klassene ved skolen.

Med god kunnskap om de krav som stilles til utøvelse av aktiviteter i nordområdene, har skolen klart å skreddersy kurs tilpasset behovene til ulike deler av næringslivet i vår region. I dag har man blant annet kurs rettet mot fiskeflåten, havbruksnæringen, beredskapsorganisasjoner og petroleumsbransjen, der formalkompetanse på de ulike fagområdene kombineres med skolens erfaringskompetanse på utøvelse av aktivitet i utfordrende kystklima og mørke. Kursene tilbys ved skolen, ute hos kundene og på e-læringsplattformer.

Ved en eventuell sammenslåing av styrene, administrativ toppledelse og økonomi, viser tidligere erfaringer at dette (dessverre) ofte resulterer i større avstand mellom beslutningstagere og utøvende enheter ved den enkelte skole. En slik sentralisering av ledelse og økonomi vil kunne medføre en forskyvning av styrkeforholdene når vedtak skal fattes.

Vest-Finnmark Rådet er derfor bekymret for situasjoner som kan oppstå når en eventuell sammenslått fagskole står ovenfor økonomiske prioriteringer i framtida. For å kunne fortsette å være den innovative kompetansetilbyderen skolen er i dag, er Nordkapp maritime fagskole avhengig av at det fortsatt prioriteres ressurser til å drive denne typen utviklingsarbeid. Det innebærer at det påløper kostnader i forkant, som gir inntekter når avtaler om kurstilbud inngås. Det er viktig at det også i fremtiden må være aksept for denne arbeidsmetodikken, da den har vist seg å fungere godt for både Nordkapp maritime fagskole og deres kundegrupper. Skreddersøm, rask omstilling og tilpasningsdyktighet er viktige stikkord i denne sammenheng.

Vest-Finnmark Rådet vil også påpeke at Nordkapp maritime fagskole er en del av Nordkapp videregående skole og North Cape Simulators. Dette utgjør et helhetlig, maritimt kompetansemiljø, som må sikres ivaretatt og videreført. Hver enkelt kompetansearbeidsplass tilknyttet disse tre samarbeidspartene er viktig. I en liten organisasjon vil små forandringer kunne få store konsekvenser, og på sikt vil samhandlingen mellom disse med tanke på fagkompetanse og lokal tilpasning av utdanningstilbud kunne forsvinne om en større, sentralisert organisering og styring skal ta over.

Rådet vil påpeke at det er mulig at de gevinster som forventes oppnådd med en sammenslåing, også kan oppnås gjennom et tettere og mer formalisert samarbeid mellom dagens fagskoler i Troms og Finnmark. Dette samarbeidet bør blant annet bestå av:

  • At fagskolene benytter seg av kompetansen ved de andre fagskolene i Troms og Finnmark når behov og utdanningskrav krever dette. Dette innebærer at man ikke kjøper tjenester utenfor Troms og Finnmark fylke, dersom en av de andre fagskolene kan tilby tjenesten. Man kan fastsette felles norm for «timepriser» for kjøp av de ulike tjenestene mellom fagskolene.
  • At man fyller klassene ved de andre fagskolene i regionen, før det opprettes nye klasser eller at klassestørrelsene utvides over 30 elever.
  • Fokus på utvikling av felles kurs- og tjenestetilbud der dette er naturlig, og om mulig kunne utvikle skolene til nasjonale kurstilbydere på utvalgte områder. 

Vest-Finnmark Rådet vil avslutningsvis anmode om at fylkestinget, uavhengig av om man velger å slå sammen fagskolene eller ikke, legger klare føringer for at alle dagens fagskoler fortsatt skal ha de nødvendige utviklingsressurser og muligheten for lokale tilpasninger av arbeidsmetodikk knyttet opp mot kurstilbud for næringslivet i regionen. Ved valg om sammenslåing kan dette ivaretas ved en tilføyelse til det foreslåtte punkt 2, der man forutsetter at ingen av dagens fagskoler skal legges ned. En utarming av økonomisk handlefrihet og bredde i kompetanse ved den enkelte fagskole vil kunne bidra til reduserte søkertall, noe som medfører at man i neste omgang kommer til det punktet at man får et forslag om nedleggelse på bordet.»

Du finner uttalelsen i pdf-format her.

X