NRS-lokalitet for grønne konsesjoner – Dønnesfjord i Hasvik kommune               ​Foto: Norway Royal Salmon
Vest-Finnmark Regionråd har fått utarbeidet en ringvirkningsanalyse av havbruksnæringen i Vest-Finnmark. Analysen viser at havbruksaktørene i vår region gjennomførte innkjøp for totalt 3,1 milliarder kroner i 2017, hvorav ca. 530 millioner kroner var innkjøp fra lokale underleverandører i Vest-Finnmark.

Noodt & Reiding ble engasjert for å gjennomføre ringvirkningsanalysen, som har synliggjort at havbruksnæringa i regionen gir til dels betydelige ringvirkninger i form av sysselsetting på primæraktiviteter som matfisk, slakteri og settefisk, samt på avledet virksomhet som skapes hos leverandører gjennom selskapenes kjøp av varer og tjenester. Analysen er bygd på data for året 2017 fra de tre havbruksselskapene som kontrollerer samtlige tillatelser for matfiskproduksjon i regionen;

  • Cermaq, region Finnmark
  • Grieg Seafood Finnmark
  • NRS Farming, region Finnmark

Selskapene foretok totale innkjøp av varer og tjenester på rundt 3,1 milliarder kroner i 2017 fra leverandører over hele landet. Den desidert største kategorien er innkjøp av fôr på 1,3 milliarder kroner, tilsvarende 42% av innkjøpene. Produksjonen av fôr er konsentrert til noen få fabrikker nasjonalt, og lokaliseringa av disse får stor innvirkning på lokale/regionale ringvirkninger. Fôrselskapene som leverer til aktørene i Finnmark er Ewos AS, Ballstad i Troms (957 mill NOK), Biomar AS, Myre i Nordland (196 mill NOK) og Skretting AS, Stokmarknes i Nordland (173 mill NOK). I Finnmark produserer selskapet Polarfeed Øksfjord fôr på sin fabrikk i Loppa kommune, men dette selskapet har foreløpig ikke lykkes i å komme inn som leverandør til havbruksselskapene i Vest-Finnmark.

Innkjøp av varer og tjenester fra leverandører i Finnmark var på om lag kr. 530 millioner, noe som tilsvarte 17% av de totale innkjøpene. Holder vi fôr utenfor, utgjorde innkjøpene fra Finnmark rundt 30%. De største innkjøpskategoriene var produksjon av plastemballasje, finans og forsikring, varehandel og bilverksteder, slakteri, elektro, tauverk -og nettproduksjon, brønnbåt samt reparasjon og vedlikehold av skip og båter.

Innkjøp fra leverandører i de 7 oppdrettskommunene i Vest-Finnmark (Porsanger kommune har ikke oppdrettsaktivitet) var på om lag kr. 483 millioner. Geografisk fordelte innkjøpene seg med Alta kommune som størst med kr. 313 millioner (65% andel) etterfulgt av Hammerfest med 125 millioner (25% andel). Omlag kr. 46 millioner kom fra leverandører lokalisert i de andre 5 kommunene (10% andel).

Havbruksnæringa i Vest-Finnmark er svært konsentrert gjennom at omtrent samtlige oppdrettstillatelser er kontrollert av tre store selskaper. I tillegg er en fjerde gigant, Salmar Nord AS i ferd med å etablere seg i regionen. Selv om dette i utgangspunktet kan være utfordrende for mindre lokale leverandører, ser vi at de store selskapene er opptatt av å prioritere innkjøp fra leverandører som er lokalisert i regionen eller i kommunen der aktivitetene foregår. Dette gir åpenbart muligheter for også mindre leverandører hvis de kan levere i forhold til kundekrav.

Den positive viljen som er hos havbruksselskapene for å foreta innkjøp lokalt og regionalt bør leverandørene i regionen utnytte gjennom samarbeid og/eller oppkjøp/fusjon for å kunne levere både bredde og volum, samt teknologisk nivå på varer og tjenester. På større investeringer som i fôrflåter og oppdrettsbåter kan en mulighet for lokale leverandører være å komme inn på levering/installasjon av utstyr og innredning. Vi har eksempler på at selskaper innenfor byggebransjen har utført ombygginger/utvidelser av bygningsdelen på fôrflåter. På bygging av fiskefartøyer er det ikke uvanlig at reder bruker lokale leverandører på utrustning av fartøyet på områder som skipselektronikk, hydraulikk/vinsjer, innredning mv. 

Innovasjonsgraden og takten er svært høy i havbruksnæringa. Dette, sammen med størrelsen og veksten og at primæroppgavene i hovedsak er desentralisert, gir muligheter for lokale/regionale leverandører og gründere som ønsker å etablere en posisjon som foretrukket leverandør. For vertskommunene vil fokus på tilrettelegging for etablering av leverandørnæring stå sentralt, samt å skape attraktive lokalsamfunn som bidrar til minst mulig innpendling i samarbeid med havbruksselskapene og øvrig næringsliv, FoU og virkemiddelapparat.

Du finner hele rapporten her.
 
 
 
 
 

X