Foto: www.iLaks.no
Ja til arbeidsplasser, kompetanse- og industriutvikling
Vest-Finnmark Regionråd deler gleden med Kvalsund kommune og Nussir over regjeringens ja til kobberutvinning i Repparfjord. I tillegg til de nye jobbene, er dette også en seier for mineralnæringen som gir store muligheter i Finnmark. Utvinningen av kobber er noe verden særlig trenger ved produksjon av elbiler og det grønne skiftet for øvrig. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har anslått at Norge har kjente metallressurser til en verdi av rundt 2 500 milliarder kroner. Mye av dette ligger i Nord-Norge. Staten viser med dette både vilje og evne til å satse på industriutvikling og gruvedrift i nord, og dette gir et viktig signal for fremtidige industriinvesteringer. 

Gruveprosjektet vil styrke lokalsamfunnets økonomi og kompetanse, og vi ser det som betydningsfullt at viktig industri- og gruvekompetanse videreføres og styrkes i et fylke som har en lang og stolt gruvehistorie. Ikke minst er det viktig at Nussir vil bidra til nye og spennende jobber for Finnmarksungdommen, med utgangspunkt i lokal aktivitet i Kvalsund kommune. Næringsdepartementet ga konsesjon fordi dette er klimapolitikk, industripolitikk og distriktspolitikk i praksis. Nussir er viktig for Norge og verden. Det som betyr noe er utdanning og arbeidsplasser. Det er dette det handler om.

Miljømessig forsvarlig
Vi viser til regjeringens forsikring om at denne mineralutvinningen skal skje på en miljømessig forsvarlig og bærekraftig måte. Konsekvensene ved sjødeponi har vært nøye avveid mot de positive effektene av tiltaket i utslippstillatelsen som ble gitt av Klima- og miljøverndepartementet i 2016. Det er satt strenge vilkår i tillatelsen for å ivareta miljøhensyn, blant annet krav om overvåkning og rapportering.

Nussir-saken har vært utredet i over 10 år, og anses som svært godt utredet. Her har ulike hensyn og meninger blitt drøftet. Vi har tillit til at vilkårene som er stilt i utslippstillatelsen fra Klima- og Miljødepartementet av desember 2016, samt de avbøtende tiltak som er stilt i driftskonsesjonen av 14. februar 2019, tar hensyn til både miljø og reindrift.

Lokale ringvirkninger
Gruveetableringen i Kvalsund vil gi etterlengtede lokale og regionale ringvirkninger og arbeidsplasser, og vi er veldig glad for at det er gitt konsesjon omsider. Vi har stått bak og støttet utviklingen av Nussir, og har tidligere avgitt positive uttalelse angående etableringen av gruvevirksomhet i Kvalsund. Vi har i tillegg avgitt en høringsuttalelse i tilknytning til utarbeidelsen av Finnmark fylkeskommunes «Mineralstrategier for Finnmark 2015-2019» som bygger opp om denne typen virksomhet. Arbeid og industriutvikling er viktig for Vest-Finnmark Regionråd, og vi må lytte til lokaldemokratiet. Det er lokale myndigheter som har stått på for saken, og vi ser frem til oppstart og å få mange folk i arbeid. Dette er nok et bevis på at det er i nord det skjer, og slik vil det være i framtiden også.
 
 

X