Foto: Tollvesenet
Vest-Finnmark Regionråd har siden januar 2018 arbeidet med en forstudie på havfisketurisme i Vest-Finnmark (se vedlegg 1). I dette arbeidet har en stor andel av havfiskebedriftene (67 registrerte bedrifter i Vest-Finnmark), innbyggere i regionen og alle de 8 medlemskommunene bidratt i spørreundersøkelser, i dialog med prosjektledelsen og som deltakere på ulike møtearenaer. Funnene i forstudien danner grunnlag for drøftinger om veien videre i arbeidet med å gjøre havfisketurismen til en enda større bidragsyter når det kommer til lokal og regional verdiskaping, sysselsetting og bosetting.

Det tydeligste funnet er at man må få på plass en godkjenningsordning for havfisketurisme. Målet er å støtte opp om de seriøse aktørene, få bukt med de som driver useriøst og bidra til å få på plass et bedre rammeverk som gjør det enklere å få fjernet de som bedriver regelrett ressurskriminalitet. Politiets A-krim enhet ved Hammerfest Politikammer har også vært løpende orientert om vårt arbeide, og har hatt tilgang på de funn som er gjort. Prosjektets videreføring i Vest-Finnmark kan bidra til å teste ut potensielle nasjonale løsninger i små skala, og vil dermed på sikt kunne bidra til en positiv utvikling for næringen som helhet.

Som en del av de videre prosessene deltok Vest-Finnmark Regionråd, sammen med politiets A-krim enhet ved Hammerfest Politikammer, i møte med NHO Reiselivs Bransjeforum Havfisketurisme 14. februar 2018 i Næringslivets Hus i Oslo. I dette møtet fremkom det informasjon om at NHO Reiseliv allerede i februar 2018 stilte krav om en betydelig økning i bøtesatsene for utførsel av fisk (se vedlegg 2). NHO Reiseliv fikk støtte i dette kravet fra Sjømat Norge, landsforeningen for fiskeri- og havbruksnæringen.
Det er nå mer enn 1 år siden NHO Reiseliv sendte dette brevet, og det har gått 4 måneder siden NHO Reiseliv etterlyste fortgang i saken i november 2018 (se vedlegg 3). Da ble man av Nærings- og fiskeridepartementet forespeilet en løsning i tidlig 2019, men NHO Reiseliv har fortsatt ikke mottatt signaler om at det er bevegelse i saken.

Etter drøftinger mellom partene bak denne uttalelsen finner vi at det er stor enighet og en felles forståelse i landsdelen om at det er viktig at uttaket av de marine ressursene i forbindelse med havfisketurisme må bidra til å styrke de seriøse aktørene, samt at man må sikre at gjeldende regelverk blir fulgt. I den forbindelse vil en kraftig økning i bøtesatsene slik NHO Reiseliv har foreslått kunne gi en god preventiv effekt på de som spekulerer i profitt omkring utførselen av fisk.

Med dette som utgangspunkt har Vest-Finnmark Regionråd, Øst-Finnmark Regionråd, Nord-Troms Regionråd, Tromsø-områdets Regionråd, Ofoten Regionråd, Lofotrådet, Finnmark fylkeskommune, Troms fylkeskommune og Nordland fylkeskommune valgt å avgi følgende felles uttalelse;

«Vi støtter NHO Reiseliv i synet om at straffen for å ta med seg mer enn tillatte kvoter ut av landet er altfor lav. Bøtesatsene for smugling og tyvfiske må være såpass høye at de virker avskrekkende. Norske yrkesfiskere og turistfiskebedrifter ønsker en seriøs bransje, og de ønsker å få bukt med smugling og tyvfiske. Vi vet også at politiet, spesielt i Nord-Norge, har økt oppmerksomhet på dette. Nå må staten følge opp, og straffe de som driver ulovlig hardere enn i dag.

Politisk ledelse i Nord-Norge er klare på at økte bøtesatser for ulovlig utførsel av fisk er et godt virkemiddel, og vi anser det som et viktig område for fiskeriministeren og regjeringen å slå hardt ned på. Det er i alle parters interesse å få slutt på tyvfiske og fiskesmugling. Vi ser at heving av bøtesatsene vil være en naturlig vei å gå, da det kan ligge betydelig profitt ved slik utførsel.

Slik vi oppfatter saken har både Nærings- og fiskeridepartementet og Riksadvokaten stilt seg positive til forslaget om økte bøtesatser, og da er det på tide å lande prosessen. Vi ber om at Nærings- og fiskeridepartementet, sammen med Justisdepartementet og Finansdepartementet, setter seg ned og tar en beslutning. Vi ber om at dette gjøres så raskt som mulig, slik at nye bøtesatser kan være på plass før havfiskesesongen 2019 tar til for alvor.»

Uttalelsen er signert av regionrådslederne, fylkesordfører i Finnmark fylkeskommune og fylkesråder for næring i Troms og Nordland fylkeskommune.

Du kan laste ned vår felles uttalelse her.

Grunnlagsdokumenter:

  1. Vest-Finnmark Regionråd – Sluttrapport «Forstudie – Havfisketurisme i Vest-Finnmark»: https://vfrr.no/hjem/forstudie-havfisketurisme-i-vest-finnmark
  2. NHO Reiselivs henvendelse til Nærings- og fiskeridepartementet, Justisdepartementet og Riksadvokatembetet, februar 2018: https://www.nhoreiseliv.no/vi-mener/havfisketurisme/dokument2/brev-om-botesatser-01.02.17/
  3. NHO Reiselivs krav om fortgang i arbeidet med å få hevet bøtesatsene, november 2018: https://www.nhoreiseliv.no/bransjer-og-fakta/opplevelser/fisketurisme/nyhet/2018/hoyere-boter-for-fiskesmugling-na/?fbclid=IwAR3eyqBbjLXcW7cgphAcIHNYNUtqWphNu_C6GM6RM0JeBygFNAsCfNbyuP8                                                                      

 

X