Picture

Foto: Nordlys arkiv

Hele uttalelsen kan lastes ned her.


​Vest-Finnmark Regionråd støtter opp om uttalelsen i regi av Troms, Finnmark og Nordland fylkeskommune, der man understreket nødvendigheten av at det fra nasjonale myndigheters side iverksettes tiltak for å forhindre at utenlandske vogntog utgjør en slik trafikksikkerhetsrisiko vi dessverre også denne vinteren opplever på nordnorske veger.

Tungtransporten i landsdelen og inn/ut av landsdelen (og i Vest-Finnmark), er sterkt økende langs våre riks- og fylkesveger og har vært det over flere år. Denne næringstransporten vil fortsette å øke blant annet fordi landsdelen produserer stadig større verdier for landet som i dag nødvendigvis må transporteres på nordnorske vinterveier og nordnorsk vinterføre. Dette synliggjøres i strategidokumentet «Fra kyst til marked», som er utarbeidet på felles oppdrag fra de tre nordnorske fylkeskommunene.

Vi har forståelse for at større grep innen forbedring av veistandard, samt økning i rammer som gir forbedrede muligheter for økt grad av vinter-/vedlikehold, tar tid. Vi må likevel påpeke at veistandard og veivedlikehold av de nordnorske transportkorridorene i aller høyeste grad ofte har en medvirkende årsak til at ulykker finner sted. Her vil vi påpeke at fremtidige investeringer hovedsakelig bør baseres på eksportverdien av det som transporteres ut, og ikke bare på antall innbyggere.
 
Tålmodigheten bør og må imidlertid være knapp når det kommer til å iverksette tilstrekkelige tiltak som bidrar til at utenlandske tungtransportkjøretøy blir like sikre på nordnorske veier, som norsk tungtransport. Regjeringen er godt i gang med arbeidet, men det er ytterligere tiltak som bør iverksettes så raskt som mulig;

  • Innføring av kontinuerlig kontroll av utenlandske vogntog bør innføres som en hovedregel. Dette er styrket betydelig som en midlertidig ordning denne vinteren, men vi ber om at økt oppbemanning av kontrollfunksjonene på grensen må gå over i en permanent fase. Grensekontrollene må også følges opp av flere stikkontroller på norske veier.  I denne forbindelse må det vurderes om det bør etableres arenaer for kontroll på norsk side av grenseovergangene, der man kan utøve kontroll utover dekk og kjetting. Slik vi har forstått det finner dagens kontroller sted på utenlandsk side av grensen, og at det dermed foreligger begrensninger på hva som kan kontrolleres og hva man kan iverksette som tiltak. Det bør også vurderes hvorvidt det er mulig å innføre automatiserte kontroller i form av målefunksjoner som integreres i veibanen på de ulike grenseovergangene.
  • Vi støtter regjeringens arbeid med å få stilt strengere krav til dekktype (Three Peak Mountain Snowflake) og yrkessjåførkompetansen til utenlandske sjåfører, og håper dette kan iverksettes så snart som mulig.
  • I forbindelse med en gjennomgang av kravene til tungtransport, kan det også være hensiktsmessig å få belyst hvilke typer kjøretøy for tungtransport som egner seg best under kjøring ved vinterlige kjøreforhold på norsk veistandard.
  • For å sikre like konkurransevilkår i transportnæringen er det viktig at lønns- og arbeidsvilkår i næringa er gode, også hos de utenlandske transportørene. Vi applauderer derfor regjeringens grep om at Statens Vegvesen også får anledning til å kontrollere dette, i tillegg til Arbeidstilsynet.  I denne sammenheng er det også viktig med god kontroll av kjøre- og hviletid, samt ta en gjennomgang av om regelverket for kabotasje virker etter hensikten.
  • Det er viktig at det i tillegg stilles krav til økt bevissthet hos de aktørene som inngår i beslutningskjeden for utøvelsen av selve tungtransporten. Dette kan for eksempel skje gjennom mer formelt samarbeid opp mot de ulike næringene, og støtte til informasjonsopplegg retta mot utenlandske sjåfører om vanskelige kjøreforhold på vinteren.  

 
Vi vil avslutningsvis understreke at det vinterværet som har vært denne vinteren ikke kan regnes som spesielt på noe vis, men godt innafor det en må regne med både i forhold til vær og føreforhold i løpet av en nordnorsk vinter. En tilstand som i 2018, der ca. 1000 utenlandske vogntog kolliderte med bilister i Norge og den utenlandske tungtransportsjåføren hadde skylden i 80 % av ulykkene (tall lagt frem av Gjensidige på NRK den 6. februar 2019), er ikke akseptabelt.

Eventuelle spørsmål i sakens anledning kan rettes til regionrådsleder Monica Nielsen (ordfører i Alta kommune) på mobil: 90041535 eller e-post: monica.nielsen@alta.kommune.no, eller til daglig leder Bente O. Husby på mobil: 90852916 eller e-post: bente.olsen.husby@hammerfest.kommune.no.


X