Vest-Finnmark Rådet har vedtatt en uttalelse i forbindelse med høringen av fiskeridirektørens reguleringsforslag for fangst av kongekrabbe i 2021. Les hele uttalelsen her.

Vest-Finnmark Rådet er en allianse mellom 7 kommuner i Vest-Finnmark, og samlet har regionen en befolkning på ca. 42.000 innbyggere. Dette utgjør 55 % av det totale folketallet i Finnmark, og medlemskommunene har et sterkt fokus på samfunns- og næringsutvikling. Reguleringer i kongekrabbefisket i Finnmark er en sak som rådet har arbeidet med over mange år.

Kvoter

Vest-Finnmark Rådet støtter fiskeridirektørens forslag om å avsette 2 tonn kongekrabbe til forskningsformål i 2021, samt 1 tonn kongekrabbe til fritidsfangst i 2021.  Vest-Finnmark Rådet støtter også fiskeridirektørens forslag om å avsette 13 tonn til turistfiske og reiselivsbedrifter i 2021, og at avsetningen viderefordeles gjennom individuelle tildelinger til den enkelte bedrift som i 2020.

Vest-Finnmark Rådet støtter fiskeridirektørens forslag om at det tildeles garanterte fartøykvoter uten overregulering, samt en videreføring av gjeldende bestemmelser om at fartøy kan fange og lande inntil 10 % skadede hankrabber og 10 % hunkrabber beregnet for fartøyets fangst av lytefri hannkrabbe pr uke.

Omsetningskrav

Vest-Finnmark Rådet STØTTER IKKE fiskeridirektørens forslag om å øke omsetningskravet til kr 300.000,- fra 1. januar 2021, og med en opptrapping til kr 400.000,- fra 2022 og kr 500.000,- fra 2023.

Vest-Finnmark Rådet viderefører vår uttalelse fra 2019 på dette punktet, da vi ikke kan se at det foreligger gode konsekvensvurderinger som grunnlag for et vedtak om opptrapping i omsetningskravet. Det må også utarbeides gode konsekvensvurderinger før vi kan gi fiskeridirektøren tilbakemelding på hvorvidt det bør vurderes å innføre et skille på status i manntallet.

Vest-Finnmark Rådet anmoder derfor på nytt om at det foretas konsekvensvurdering av ulike alternativer, før man vurderer å innføre nye omsetningskrav. Vi ber om at følgende alternativer vurderes;

  • En videreføring av dagens omsetningskrav, gitt innstramminger med tanke på bosetting og manntallsføring
  • En økning av omsetningskravet til kr 300.000,- for full kvote
  • En ordning der man graderer kvotene mellom fiskerne på blad A og blad B, i kombinasjon med omsetningskrav

Vest-Finnmark Rådet STØTTER IKKE fiskeridirektørens forslag om å innføre et krav om at fangsten som legges til grunn for omsetningskravet er fisket og/eller landet i Øst-Finnmark.

Dette som følge av de negative konsekvenser et slikt krav vil medføre for fiskerne i både Øst-Finnmark og Vest-Finnmark, konkurransevridning i forhold til mottakssiden, økt press på kysttorskbestanden i Øst-Finnmark og økt press på knappe kontrollressurser i den statlige forvaltningen.

Vest-Finnmark Rådet klarer ikke å se at stortingets vedtak i forbindelse med behandlingen av Dok8:69 S (2019-2020) våren 2020 (om utvidet adgang til å delta i det kvoteregulerte fisket etter kongekrabbe), samt da det ble besluttet å innlemme Måsøy kommune i det kvoteregulerte fisket etter kongekrabbe fra 2017, har lagt føringer (bestillinger) for et slikt delforslag fra fiskeridirektøren.

Vest-Finnmark Rådet mener at man ved innføring av et slikt omsetningskrav vil oppleve et økt press på fiskefeltene (og mottakene) i Øst-Finnmark, og at dette i likhet med forslaget om økt krav til verdi som en del av omsetningskravet vil medføre at den mindre flåten i Øst-Finnmark vil presses ut i åpne farvann deler av året. Vest-Finnmark Rådet har i tidligere uttalelser påpekt at det er naturlig å anta at det er de større fartøyene i Vest-Finnmark som vil trekke østover for deltakelse i dette fisket etter kongekrabben. Et krav om at omsetningskravet må fiskes og/eller landes i Øst-Finnmark, vil bare bygge opp om våre antakelser om hvilke fartøy fra Vest-Finnmark som vil ta del i kongekrabbefisket i kvoteregulert område. Det vil være de fartøyene som har mulighet for at fiskeren kan bo om bord over lengre tid som enklest vil kunne oppfylle et slikt omsetningskrav. I en situasjon hvor et større kystfiskefartøy fra Vest-Finnmark skal operere på de samme fiskefeltene som en mindre fjordfisker fra Øst-Finnmark, er det liten grunn til å betvile hvilket fartøy som kan utvise størst fangsteffektivitet. Fiskerne fra Vest-Finnmark vil ha det største incentivet for å avvikle fisket raskt og effektivt, for å deretter å kunne vende tilbake til sine ordinære fiskerier. Dette vil også medføre økt fiskepress på kysttorsken i Øst-Finnmark, noe som er svært betenkelig med tanke på de diskusjoner som finner sted omkring behovet for å verne om kysttorskbestanden.

Fiskeridirektøren peker også selv i høringsnotatet på flere utfordringer ved en innføring av et slikt omsetningskrav, blant annet kontrollmessige utfordringer med feil føring av fangstområder (kan sjekkes ved hjelp av sporing, men vil spise av allerede knappe kontrollressurser), og at kravet vil kunne hevdes å være konkurransevridende og begunstige landingsanlegg i øst. Det er også en viss mulighet for at landinger som er fangstet i områder uten problemer med kongekrabbe leveres i kvoteområdet, i noen tilfeller for å tilpasse seg omsetningskravet. I tillegg peker fiskeridirektøren på at en betydelig ulempe vil være økt aktivitet og redskapskonflikter i kvoteregulert område. I tillegg vil det kunne medføre økt administrasjon, dersom man manuelt må sjekke sporing etc.

Mobile kjøpestasjoner

Vest-Finnmark Rådet ber om at det fremlegges en konsekvensutredning som belyser effektene av et forbud mot mobile kjøpestasjoner, subsidiært økte krav til mobile kjøpestasjoner, før en endelig beslutning fattes.

I en slik utredning må innspillene som er kommet i denne høringsrunden for reguleringer i 2021 tas med. Eksempler kan være forslag som avgrenser bruk av mobile kjøpestasjoner (for eksempel avstandskrav mellom ordinære mottaksanlegg og registrerte kjøpesteder for mobile kjøp) og hvilke muligheter de ulike løsningene gir for fartøyene til å levere fangsten innenfor rimelig og sikker avstand. Konsekvensvurderingen må også belyse nærmere i hvilken grad de ulike løsningene vil bidra til en reduksjon i den registrerte ressurskriminaliteten tilknyttet fiske og omsetning av kongekrabbe.

Individmerking av kongekrabbe

Vest-Finnmark Rådet støtter fiskeridirektørens videre arbeid med tanke på å avklare hvordan en slik ordning kan gjennomføres på en effektiv og troverdig måte med tanke på å sikre sporing og redusere risikoen for uregistrert omsetning av kongekrabbe.

Fredningsperiode

Vest-Finnmark Rådet støtter å stenge for fangst i kvoteregulert område i perioden 1.-30. april, med mål om å skjerme sårbare krabber som følge av skallskifte og sikre tilstrekkelig god kvalitet ute i markedet.

Økt innsats for å få bukt med uregistrert fangst

Vest-Finnmark Rådet støtter Fiskeridirektoratets iverksatte prosesser for å hindre ulovligheter i fangst og omsetning av kongekrabbe.

Presisering av rapporteringskravet i kystfiskeappen

Vest-Finnmark Rådet støtter fiskeridirektørens forslag om å endre rapporteringskravet i forskrift om elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy under 15 meter (forskrift om kystfiskeappen) §2 til å gjelde «fartøy som har adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område».

Kortvarig stenging av områder for å tilrettelegge for forskningstokt

Vest-Finnmark Rådet støtter fiskeridirektørens forslag om å videreføre at det skal kunne iverksettes fangstforbud for korte perioder for å tilrettelegge for forskningstokt og opprenskningstokt, både i og utenfor kvoteregulert område. Rådet støtter også å videreføre unntak for bedrifter med tillatelse til fangst av kongekrabbe i turistfisket og samleteiner på grunnere dyp.

X