Det må være rom for alle i Finnmark

Foto: T. Gustavsen, Markedsutvalget for reinkjøtt. Kilde: www.regjeringen.no

Vest-Finnmark Rådet, ved ordførerne i våre 7 medlemskommuner Alta, Hammerfest, Hasvik, Loppa, Måsøy, Nordkapp og Porsanger, har i sak 6/22 vedtatt en enstemmig uttalelse angående våre muligheter for selvråderett over kommunenes arealer i forbindelse med nåværende og fremtidig samfunns- og næringsutvikling. Du kan lese hele uttalelsen her.

Vi opplever et stadig økende press på arealene i våre kommuner, både på land og i sjø. Vern, båndlegging og hensyntakelse av eksisterende næringer, natur og klima, kulturer og urfolksrettigheter skal og må kombineres med planer for økt næringsaktivitet og utbygging av kritisk infrastruktur. Dette for å sikre videre utvikling, økt verdiskaping, økt bosetting og strengere krav til beredskap for innbyggerne i Vest-Finnmark. Våre kommuner tar sin del av ansvaret for å sikre at vi når de nasjonale målsettingene på de ulike områdene. Og alt dette skal og må skje i lys av «det grønne skiftet».

Dagens utvikling utfordrer kommunenes arealforvaltning på disse områdene, men noe forskjellig;

  1. Når det gjelder vern og båndlegging av kommunenes arealer, har kommunene en konstruktiv dialog med aktuelle sektorer, direktorat og departementer. Her opplever våre kommuner også å bli hørt, senest i saken om arealomfanget for marint vern av Lopphavet.
     
  2. Når det gjelder etablering av tiltak og infrastruktur som krever arealer i våre medlemskommuner, der kommunene har beslutningsansvaret, opplever vi utfordringene noe annerledes. Som oftest er det  utfordringer tilknyttet utøvelsen av reindriften og annen aktivitet tilknyttet denne næringen som holdes opp mot behovet for etableringer av nye næringer og infrastruktur. Kommunene opplever å ha god dialog med de fleste reinbeitedistriktene på lokalt nivå, men dessverre har man i den senere tid opplevd at det ikke er rom for dialog om mulige løsninger med samiske organer og organisasjoner på regionalt og nasjonalt nivå. 

Med klare uttalelser fra bl.a. Sametinget og NRL (Norske Reindriftsamers Landsforbund) om at man «ikke har noe areal å avse som følge av den totale belastningen for reindriftsnæringen», og når NRL i sitt skriftlige innspill til staten i forbindelse med forhandlingene om Reindriftsavtale 2022-2023 skriver at “NRL vil understreke at reindriften ikke bare skal ha en tilgang til arealene, men har rett til å bruke og bestemme over sine tradisjonelle beiteområder”, er det ikke lenger gitt noe handlingsrom for at dialog og drøftinger kan bidra til å komme frem til gode løsninger i fellesskap.

Vest-Finnmark Rådet har derfor stilet vår uttalelse til kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram, næringsminister Jan Christian Vestre, landbruks- og matminister Sandra Borch og klima- og miljøminister Espen Barth Eide, der vi ber om videre dialog i sakens anledning med ulike departement, direktorat og sektormyndigheter.

X