Havbruksfondet hjem til kysten!

Det vakte stor oppsikt langs kysten når forrige regjering i 2020 valgte å frata kystkommunene en stor andel av deres tidligere bestemte andel av Havbruksfondet. Havbruksfondet blei opprettet i 2015 for å kompensere kommunene for oppdrettsnæringens bruk av allmenningen i sjø, områder som kommunene legger mye arbeid i å planlegge og tilrettelegge for næringens eksistens og videre utvikling.

Frem til år 2020 fikk kommunene og fylkene henholdsvis 70 % og 10 % av innbetalingene fra næringen – og staten fikk de gjenstående 20 %. Vedtaket i 2020 innebar at staten tredoblet sin andel fra 20 % til 60 %, og kommunene og fylkenes andel ble halvert fra 80 % til 40 %. Den nyinnførte produksjonsavgiften skal riktignok tilfalle kommunal sektor i sin helhet, men beløpet her utgjør bare 5-10 % av det næringen betaler for vekst, noe som i liten grad kompenserer for de tapte andelene av Havbruksfondet.

Troms og Finnmark fylkeskommune har tidligere beregnet tapet som 2020-endringen utgjorde for kommunal sektor til å være i størrelsesorden 3,8 milliarder kroner, basert på 2020-tallene. Foreløpige beregninger for 2022 viser at tapet kan øke til over 4 milliarder kroner for de kommende to år, selv med nye inntekter fra produksjonsavgiften, dersom fordelingsnøkkelen ikke blir korrigert.

Det var derfor svært gledelig da den nye regjeringen la inn sin Hurdals-plattform at tapet skulle kompenseres ved å; «Gjennomgå fordelingen av midlene fra Havbruksfondet, og øke kommunenes andel av inntektene fra fondet.»

Endringen i 2020 vakte stor harme i kommunene, og skapte et stort engasjement langs hele kysten med over 1000 medieoppslag. Gleden var derfor stor når den nye regjeringen var så klar på sin ambisjon om å øke kommunenes inntekter fra fondet.

Det er nå et stort press på kystkommunene for å få finansiert nye tiltak for næringen, både i forhold til generell næringsutvikling og for å intensivere tilretteleggingen for videre bærekraftig vekst i næringen. Med ambisjon om en sterk økning i sjømateksporten og i kystnæringene, øker kravene både til grundige og avklarende planprosesser og øvrig tilrettelegging i kystsamfunnene. Dette for å skape bedre forutsetninger for vekst, og sikre at veksten er finner sted på bærekraftig måte. Dette krever selvsagt både finansiering og velvilje fra kystsamfunnene.

Det er derfor et samstemt krav fra både kommunalt og regionalt nivå at regjeringen leverer på sine lovnader, og at den urettferdige avkortningen av kommunal sektors andel av Havbruksfondet korrigeres allerede ved årets utbetaling fra Havbruksfondet og i Statsbudsjettet 2023!

Vi gjør oppmerksom på at 10 av 11 nordnorske regionråd/IPR står sammen om denne uttalelsen, og disse 10 rådene har 85 % av de nordnorske kommunene som sine medlemskommuner. Dette faktum, sammen med deltakelsen fra Troms og Finnmark fylkeskommune, bidrar til at uttalelsen i aller høyeste grad kan defineres som et kraftig signal fra nord. Uttalelsen kan lastes ned som pdf-fil her.

Karin Eriksen, fylkesråd for næring i Troms og Finnmark fylkeskommune
Monica Nielsen, rådsleder i Vest-Finnmark Rådet
Wenche Pedersen, rådsleder i Øst-Finnmarkrådet
Geir Varvik, rådsleder i Nord-Troms Regionråd
Gunnar Wilhelmsen, rådsleder i Tromsøregionens IPR
Toralf Heimdal, rådsleder i Midt-Tromsrådet
Kari-Anne Opsal, rådsleder i Hålogalandsrådet
Hugo Jacobsen, rådsleder i Vesterålen Regionråd
Elisabeth Mikalsen, rådsleder i Lofotrådet
Paul Asphaug, rådsleder i Indre Helgeland Regionråd
Eilif K. Trælnes, rådsleder i Helgelandsrådet

X