Torsdag 25. januar 2018 arrangerer Vest-Finnmark Regionråd “Temadag – Kystsoneplanlegging”,
​kl. 09.00-15.00 på Scandic Hotel Alta. 

Ny frist for påmelding er kl. 12.00 mandag 22. januar 2018.
Deltakeravgift på kr 610,-, som inkl. lunsj, betales ved innregistrering.

De fleste kystkommunene i Finnmark har uttalte behov for å få etablert nye og fremtidsrettede kystsoneplaner. Noen kommuner har allerede påbegynt planarbeidet, mens andre kommuner ikke helt vet hvordan man bør gå frem i denne typen planprosess.

Vest-Finnmark Regionråd har derfor invitert inn ulike aktører som kan belyse aktuelle tema i forbindelse med kystsoneplanlegging i kommunene:

  • Representanter fra det regionale planforumet i Finnmark orienterer om hva de kan bidra med i planprosessen, i form av veiledning, kartdata, verktøy mv.
  • Det blir presentasjon av to pågående kystsoneplanprosesser i kommuner i Finnmark
  • Troms fylkeskommune orienterer om det 3-årige prosjektet «Kystplan Troms», som la til rette for interkommunale samarbeid på utarbeidelse av kystsoneplaner.
  • Akvaplan-niva orienterer om den forskningen som finner sted i «Lakseklyngen», samt at det vil bli presentert en modell for beregning av arealbehov for lokaliteter.
  • Statssekretær Roy Angelvik i Nærings- og fiskeridepartementet vil gjennomgå den nylig innførte «Trafikklys-ordningen», som skal legge til rette for vekst i havbruksnæringen. Herunder vil ulike kompensasjonsordninger også bli drøftet (Havbruksfondet, grønne konsesjoner mv.)

Det hele avsluttes med en paneldebatt, der også deltakerne får slippe til med spørsmål.

Ønsker du å delta, så send en e-post til vfrr@hammerfest.kommune.no. Påmeldingsfrist er kl. 12.00 mandag 22. januar 2018.

invitasjon_til_temadag_-_kystsoneplanlegging_25_januar_2018_i_alta.pdf
File Size: 434 kb
File Type: pdf

Download File


program_temadag_kystsoneplanlegging_25_januar_2018_i_alta.pdf
File Size: 367 kb
File Type: pdf

Download File


deltakeroversikt_temadag_-_kystsoneplanlegging_januar_2018_alta.pdf
File Size: 16 kb
File Type: pdf

Download File


X