Høringsuttalelse - Fisket etter kongekrabbe i 2022

Foto: Ann Merete Hjelset, Havforskningsinstituttet

Vest-Finnmark Rådet har vedtatt en uttalelse i forbindelse med høringen av fiskeridirektørens reguleringsforslag for fangst av kongekrabbe i 2022. Vest-Finnmark Rådet er et samarbeidsorgan for Alta, Hammerfest, Hasvik, Loppa, Måsøy og Nordkapp kommune, og reguleringer i kongekrabbefisket i Finnmark er en sak som rådet har arbeidet med over mange år. Du kan lese hele høringsuttalelsen her.

Nedenfor finner du en kort oppsummering for de viktigste punktene:

Kvoter

Vest-Finnmark Rådet støtter fiskeridirektørens forslag om å avsette 2 tonn kongekrabbe til forskningsformål i 2022, samt 1 tonn kongekrabbe til fritidsfangst i 2022.  Vest-Finnmark Rådet støtter også fiskeridirektørens forslag om å avsette 13 tonn til turistfiske og reiselivsbedrifter i 2022, og at avsetningen viderefordeles gjennom individuelle tildelinger til den enkelte bedrift som i 2020 og 2021.

Vest-Finnmark Rådet støtter fiskeridirektørens forslag om at det tildeles garanterte fartøykvoter uten overregulering, samt en videreføring av gjeldende bestemmelser om at fartøy kan fange og lande inntil 10 % skadede hankrabber og 10 % hunkrabber beregnet for fartøyets fangst av lytefri hannkrabbe pr uke.

Omsetningskrav

Vest-Finnmark Rådet STØTTER IKKE fiskeridirektørens forslag om å øke omsetningskravet til kr 300.000,- fra 1. januar 2022.

Vest-Finnmark Rådet viderefører vår uttalelse fra 2020 på dette punktet. Vest-Finnmark Rådet finner ennå at de forelagte konsekvensvurderingene ikke er gode nok. Rådet påpeker at det har vært mange omreguleringer i fisket etter kongekrabbe de siste årene, og at det nå kan være hensiktsmessig å la gjeldende regelverk for 2021 virke over noen år. Dette vil gi grunnlag for å kunne måle utviklingen i fisket over tid, basert på de samme parameterne.

Mobile kjøpestasjoner

I samsvar med forskrift om fangst av kongekrabbe øst for 26° Ø mv. i 2021 § 8 fjerde ledd ble det fra 1. mars 2021 ikke lenger tillate å benytte mobile kjøpestasjoner ved landing og omsetning av kongekrabbe. Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra forbudet.

I rådets høringsuttalelse for fisket i 2021 ba vi om at skulle fremlegges en konsekvensutredning som belysete effektene av et forbud mot mobile kjøpestasjoner, subsidiært økte krav til mobile kjøpestasjoner, før en endelig beslutning ble fattet. Dessverre ble det ikke gjennomført en slik konsekvensvurdering før dagens reguleringer ble innført, noe som har gitt negative konsekvenser for noen kjøpere som har bygd opp industriaktivitet på en annen lokalitet enn der det mobile oppkjøpet har funnet sted.

Vest-Finnmark Rådet vil påpeke viktigheten av at hver enkelt dispensasjonssøknad må behandles individuelt, og der også ringvirkningene i form av industriutvikling i ulike finnmarkskommuner må hensyntas som en del av vurderingskriteriene. Det er en selvfølge at eventuelle mobile oppkjøpere som gis dispensasjon må opptre som seriøse aktører, og at aktiviteten gjennomføres i kontrollerbare former.

Bifangst

Vest-Finnmark Rådet anbefaler at en bifangstprosent på 3 % videreføres i 2022, samtidig som det fastsettes et øvre tak på hvor stort kvantum det enkelt fartøy kan levere. På den måten unngår man overfiske av kvoten avsatt til bifangst.

Les hele høringsuttalelsen for fisket etter kongekrabbe i 2022 her.

X