PAN-PAN Viktig melding
til Forsvarsdepartementet -
Lytt til kommunene i Vest-Finnmark!

Forsvarsdepartementet har lansert forslag til en rekke nye skyte- og øvingsfelt i sjø, der man har bedt om uttalelser fra berørte parter. I Finnmark er det foreslått 8 nye skyte- og øvingsfelt, hvorav 6 er lokalisert til Vest-Finnmark. Vest-Finnmark Rådet har i dag oversendt en enstemmig høringsuttalelse til Forsvarsdepartementet, som kan leses her

Vårt hovedbudskap er:

Våre medlemskommuner finner at konsekvensene ved etableringen av de foreslåtte skyte- og øvingsfeltene i Vest-Finnmark (Sørøya I og II, Ingøy I og II, Austhavet og Porsangerfjorden) er for dårlig utredet og belyst i det fremlagte høringsnotatet, jamføre beskrivelsene i høringsuttalelsen. Det er vanskelig å finne gode konsekvensbeskrivelser for allerede etablerte aktiviteter, og eventuelt planlagte nye aktiviteter, i sjøområdene.

Kommunene peker på at det i prosessene som har funnet sted i forbindelse med utarbeidelsen av høringsnotatet ikke har vært dialog mellom kommunene og Forsvarsbygg eller Forsvarsdepartementet. Dette medfører at konfliktavklaringsgrunnlaget ikke belyser alle de elementene som bør inngå i vurderingene og avklaringene i kapittel 6 i høringsnotatet.

Et annet resultat av denne fremgangsmåten er at prosessen omkring etableringen av nye skyte- og øvingsfelt mangler den lokale forankringen og aksepten i kystkommunene i Vest-Finnmark, noe som klart fremkommer av høringsuttalelsene fra våre medlemskommuner.

Utkastet til forskrift har, slik kommunene ser det, store negative konsekvenser for det kommunale sjølstyret og utvikling av en framtidsrettet sjømatnæring og nye næringer i Vest-Finnmark. Forsvaret krever gjennom en forskrift å få råderett over havområder som er kommunalt ansvarsområde, uten at kommunene har konsultasjonsrett og uten noen form for kompensasjon.

Våre medlemskommuner vil gjennom Vest-Finnmark Rådet anmode om at Forsvarsdepartementet i sitt videre arbeid med etablering av nye skyte- og øvingsfelt i Vest-Finnmark setter saken i bero, inntil en forsvarlig og demokratisk prosess er gjennomført i samarbeid med de berørte kystkommunene.

Vest-Finnmark Rådet ber derfor om at Forsvarsdepartementet innkaller til et snarlig møte om saken. Aktuelle tema i et slikt møte er utveksling informasjon og synspunkter, samt drøftinger omkring de videre stegene i Forsvarsdepartementets arbeid med eventuelle etableringer av skyte- og øvingsfelt i Vest-Finnmark.

 

X