Foto: Helse-nord.no og Forsvaret.no
Uttalelse oversendt til helseminister Bent Høie, angående luftambulansetjenesten i nord.

Vest-Finnmark Regionråd har vedtatt følgende uttalelse i sak 26/19 (se oversendte brev her):
«Vest-Finnmark Regionråd vil med dette, på vegne av de 8 medlemskommunene, nok en gang uttrykke en sterk bekymring omkring den uro og ustabilitet som fortsatt preger luftambulansetjenesten. Vest-Finnmark Regionråd uttrykte første gang en offisiell bekymring omkring beredskapen i luftambulansetjenesten så tidlig som 7. mai 2018, og dessverre er det slik at man 19 måneder senere bare må konstatere at bekymringen har blitt en realitet. Dette kan i aller høyeste grad kalles en varslet situasjon.

I Nord-Norge brukes ambulansefly i mye større grad som primærtransportmiddel for dårlige pasienter, sammenliknet med resten av landet. Innbyggerne i Nord-Norge er derfor avhengig av en operativ ambulanseflytjeneste for å få forsvarlig helsehjelp i akutte situasjoner.

Fem måneder etter operatørskiftet i ambulanseflytjenesten er beredskapen i Finnmark fortsatt kritisk lav, uforutsigbar og kritikkverdig. Operatøren Babcock Scandinavian Air Ambulance klarer ikke å oppfylle kravene i kontrakten. Vest-Finnmark Regionråd ser med stor bekymring på den reduserte og livsviktige beredskapen for hele regionen, som skal ivaretas av luftambulansebasene i Alta og Kirkenes. 

De urovekkende og dramatiske beredskapstallene for Finnmarksflyene for november måned er:
 
Alta 1: 78 timer utmeldt
Alta 2: 61 timer utmeldt
Kirkenes: 92 timer utmeldt
 
Finnmarksflyenes tilgjengelighet har falt dramatisk, og varierer i november 2019 mellom 83% og 89%. Til tross for at man har opplevd utfordringer også ved tidligere skifter i operatørkontrakten, har svikten i beredskapen til luftambulansetjenesten aldri vært større enn den Finnmark og Nord-Norge nå opplever.

I tillegg til nedsatt beredskap for de viktige primæroppdragene fra småflyplasskommunene, blir også sekundæroppdrag, flytransporter mellom sykehusene og tilbakeføringer rammet. Den raskeste hjelpen for pasientene i Finnmark oppnås når det er fly tilgjengelig ved Alta- og Kirkenesbasen. Ved tidskritiske transporter, slik som hjerneslag og risikofødsler, vil responstiden til kystkommunene i Øst-Finnmark og Alta/Lakselv/Hasvik/Honningsvåg være klart kortest ved bruk av disse flyene. Det er helt avgjørende for innbyggernes sikkerhet at krisen i luftambulansetjenesten umiddelbart løses.

I Øst-Finnmark er et forsvars helikopter satt inn for å bistå Babcock med å redde de dårligste pasientene som ikke får flytransport. 
 
I Alta øker avvikene selv med ekstraflyet fra Babcock som bistår 4 dager i uken. Vest-Finnmark Regionråd vil påpeke at selv om akuttiltak hjelper noe på i den krevende situasjonen, er beredskapen fortsatt kritisk lav, uforutsigbar og ikke akseptabel.
 
Regionrådet registrerer også at det stadig kommer frem uløste problemer som kan føre til at Finnmarks befolkning ikke vil ha en velfungerende luftambulansetjeneste før tidligst til våren. Vest-Finnmark Regionråd aksepterer ikke at disse problemene går ut over beredskapen og kravene til responstid.
 
Vest-Finnmark Regionråd ser med sterk bekymring på at vi nå er inne i vinterberedskap. Vi har over hele Finnmark erfart at stengte fjelloverganger gjør vårt fylke ekstra sårbart med tanke på medisinsk beredskap og pasienttransport. Kommunene i Finnmark er derfor helt avhengige av at ambulanseflytjenesten fungerer etter myndighetenes bestemmelser.

Vest-Finnmark Regionråd krever at det tas raske og flere grep for en stabil og forutsigbar luftambulansetjeneste. Tjenesten må være operativ på det nivået som kontrakten tilsier. Vest-Finnmark Regionråd forventer også at ekstratiltakene som er satt inn blir værende i Finnmark helt til beredskapen har stabilisert seg, også dersom dette skjer på et senere tidspunkt enn 1. januar 2020.

Vest-Finnmark Regionråd slutter seg til Øst-Finnmark Regionråds konklusjon om at det må være en selvfølge at Finnmarks befolkning skal ha den samme ambulanseberedskap som resten av landet!

Vest-Finnmark Regionråd ser frem til å få en orientering om status og en drøfting om veien videre med operatøren Babcock Scandinavian Air Ambulance i vårt regionrådsmøte i Hammerfest den 4. desember 2019. Vest-Finnmark Regionråd har også klare forventninger til at helseminister Bent Høie umiddelbart iverksetter de grep som er nødvendige for å sikre tryggheten i beredskapen på det nivået som kontrakten tilsier.
 
Eventuelle spørsmål/intervjuforespørsler i sakens anledning kan rettes til regionrådsleder for Vest-Finnmark Regionråd (Monica Nielsen, ordfører i Alta kommune) på mobil: 90041535 eller e-post: monica.nielsen@alta.kommune.no

X