Vest-Finnmark Rådet har i sak 7/21 fattet en enstemmige uttalelse, der rådet stiller seg bak forslagene til endring i leveringspliktforskriften fra de seks pliktkommunene Lebesby, Berlevåg, Båtsfjord, Skjervøy, Hammerfest og Vestvågøy. Endringsforslagene er utarbeidet på bakgrunn av funnene i Nofima-rapport 1/2021: «Hvordan kan pliktkvoter bidra til mer foredling?» (Iversen, A., et.al.). Hele rådets uttalelse kan leses her.

Vest-Finnmark Rådet mener at plikttrålerne i svært liten grad har oppfylt formålsparagrafen i Leveringspliktforskriften, som sier at kvotene skal skape sysselsetting og verdiskapning i de tilgodesette kystsamfunn. Vi mener at de foreslåtte tiltak vil kunne gi bedre muligheter for etterlevelse av dette formålet. 

Vest-Finnmark Rådet støtter følgende forslag til endringer på 3 områder i Leveringspliktforskriften for torsketrålerne:

1. Etablering av en ferskfiskordning på torsk for plikttrålerne (der ordningen etableres gjennom en avsetning på 10 % av plikttrålernes kvotegrunnlag av torsk).  Det må stilles tydelige krav til kvalitet på det ferskt leverte torskeråstoffet som skal kvalifisere til kvotebonus. Ordningen evalueres etter 2 års virketid, der det også vurderes hvorvidt ordningen kan utvides til også å omfatte hyse og sei (som grunnlag for ferskfiskbonus for hver av de respektive fiskeslag).

2. Det må vurderes en endring av prisfastsettingssystemet for trålerråstoffet, der plikttrålerne underlegges en pris- og tilbudsordning som utformes slik at det bidrar til reelle markedsmuligheter og økt tilgjengelighet for aktørene i foredlingsindustrien.

3. Bearbeidingsplikten omtalt i forskriftens §3 gjøres mer fleksibel gjennom to endringer. For det første slik at fiskeindustriaktørene har muligheten til «å utveksle» deler av fangsten mellom bedrifter. For det andre at rapporteringene på bearbeidingsplikten endres til å finne sted basert på landet fangstvolum innenfor et avgrenset tidsrom på 1 måned (slik det er åpnet for i Kvotemeldingen), i stedet for den enkelte fangst som i dag. 

Den endrede «Leveringspliktforskriften» skal evalueres etter en virkeperiode på 3 år. Her undersøkes det hvorvidt endringene har ført til en markant økning i oppnåelse av formålet hos den enkelte plikttråler og i de tilgodesette fiskeindustribedrifter/samfunn/regioner, slik det fremgår av §1 i forskriften. Er måloppnåelsen i forhold til jevn råstofftilgang og helårig aktivitet for lav, må Stortinget få utredet og vurdert hvorvidt det er hensiktsmessig å fortsatt benytte de(n) angjeldende plikttråleren(e) som virkemiddel for å oppnå det vedtatte formålet.

Vi vil her vise til den omfattende rapporten som ble gitt av Riksrevisjonen, og som var gjenstand for omfattende behandling i Stortingets kontroll og konstitusjonskomité. Kysten har behov for ferskt råstoff. Forutsigbar og mer helårlig leveranse av råstoff til landindustrien henger sammen med å kunne tilby stabile og attraktive arbeidsplasser.

———

Øst-Finnmark Rådet har i brev av 17.02.21 støttet endringsforslagene fra de 6 pliktkommunene. Til sammen organiserer Vest-Finnmark Rådet og Øst-Finnmarkrådet alle de 16 kystkommunene i Finnmark. Av disse er det 8 kommuner som er tilgodesett i Leveringspliktforskiften med tanke på landing og bearbeiding av pliktråstoff: Hammerfest, Nordkapp, Gamvik, Lebesby, Berlevåg, Båtsfjord, Vardø og Sør-Varanger.

Når begge de to interkommunale politiske rådene i Finnmark nå støtter endringsforslagene til Leveringspliktforskriften, som ble lansert av de 6 pliktkommunene 8. februar 2021, innebærer det at alle pliktkommunene i Finnmark støtter opp om disse endringsforslagene. Pliktkommunene i Finnmark utgjør 8 av de totalt 15 pliktkommunene som pr i dag er tilgodesett i Leveringspliktforskriften.

I tillegg var pliktkommunene Skjervøy kommune i Troms og Vestvågøy kommune i Nordland to av de seks kommunene som fremmet endringsforslaget. Dette innebærer at 10 av 15 pliktkommuner så langt har tilsluttet seg endringsforslaget til Leveringspliktforskriften.

Vest-Finnmark Rådet oppfordrer Stortinget (og da særlig representantene i Stortingets Næringskomitè og på Nord-Norgesbenken) og fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen til å ta initiativ til videre dialog med de berørte partene i denne saken, herunder tilgodesette pliktkommuner og berørte regioner.

X