Velkommen til Forum - Marine Næringer 2023,
8.-9. februar i Hammerfest

Vest-Finnmark Rådet inviterer med dette til vår 5. Forum-konferanse, der vi har som mål å skape godt samarbeid og økt forståelse mellom offentlig sektor og politikk, det private næringslivet og ulike FoU-miljøer. Gjensidig forståelse og felles initiativ skaper utvikling og innovasjon!

NB: Forlenget påmeldingsfrist til 5. februar 2023.

Påmeldingsskjema til konferansen finner du her.

  • Deltakeravgift, kr 2990,- for hele konferansen
  • Festmiddag på Turistua, kr 790,- pr deltaker
  • Busstransport Sentrum-Turistua t/r, kr 100,- pr deltaker

Konferansens varighet:

  • Onsdag 8. februar kl. 09.30-18.00. Festmiddag kl. 19.30.
  • Torsdag 9. februar kl. 08.30-13.00 

Oversikt over aktuelle overnattingsteder finner du her.

For informasjon om innholdet på konferansen, se under bildekarusellen.

Forum – Marine Næringer 2023 setter fokus på en rekke dagsaktuelle tema:                                    (detaljert program finner du her)

– Statssekretær Kristina Hansen i Nærings- og fiskeridepartementet holder åpningsinnlegget, der hun orienterer om regjeringens politikk for en fremtidsrettet sjømatpolitikk og bedre sameksistens i kyst- og havrommet. Snart presenteres forslaget til ny Kvotemelding 2.0, og i tillegg er en rekke ulike forslag og utredninger lagt ut på høring det siste halvåret.

– I sesjon 1: “Fremtidens marine næringer – hvordan og hvor bør vi sette kursen?” har vi utfordret nasjonale institusjoner til å se i kikkerten med tanke på aktiviteter som finner sted i hav- og kystrommet og hva som vektlegges av beslutningstakerne i fremtidens sjømatmarkeder.

– I sesjon 2: “Sameksistens i kyst- og havrommet – er det rom for alle?” stiller direktør Jan Gunnar Winther ved Senter for hav og Arktis spørsmålet om samvirke mellom havnæringer i marine næringsparker kan gi synergier og styrket sameksistens. Deretter møter vi representanter for ulike brukergrupper som presenterer deres muligheter og utfordringer i havrommet; fiskeri, havbruk (tradisjonelt og offshore), petroleum og energi (havvind).

I sesjon 3: “Fremtidens fangstledd – hva ser vi på radaren?” vil representanter for kyst- og havflåten presentere sine muligheter og utfordringer. Dette er særlig viktig sett ut fra ny Kvotemelding 2.0 og andre vedtatte og foreslåtte endringer i reguleringen av fisket. I tillegg stiller vi spørsmålet om de leveringspliktige kvotene kan gi grunnlag for ennå mer videreforedling i kystsamfunnene her nord.

I sesjon 4: “Økt verdiskaping og bearbeiding i sjømatnæringen, hvordan oppnår vi det?” vil vi få presentert forslagene fra Bearbeidelsesutvalget, samt få betraktningene til Sjømat Norge i denne saken. I tillegg vil vi få presentert ulike forsknings- og utviklingsprosjekter som finner sted tilknyttet foredlingsleddet. 

I sesjon 5: “Havbruksnæringen – Fremtidsrettet næring og samfunnsbygger, eller?” får vi presentert FoU-prosjekter som belyser havbrukets påvirkning på villaks og villfisk. Vi får også presentert ulike teknologiske løsninger for oppdrett i sjø og på land, og vi får noen eksempler på tiltak som er iverksatt for økt bærekraft og sirkulærøkonomi. Vi belyser næringens rolle som samfunnsbygger, og det vil forbause oss mye om ikke grunnrenteskatt på havbruk også blir nevnt.

Det hele avsluttes med en politisk debatt, der sentrale politikere fra ulike partier inviteres til å drøfte ulike sider ved sjømatpolitikken og det økende presset på arealene i sjøen.

Konferansen ledes som alltid med kyndig hånd og godt humør av møteleder Arne Hjeltnes.

I tillegg til ovennevnte temaer får deltakerne en “verdenspremiere” på to av episodene i TV-serien People of The North, som skal sendes i mer enn 70 land fra høsten 2023 (herunder 138 amerikanske TV-kanaler). De to episodene er spilt inn på Sørøya og Nordkyn i Finnmark. Ordførerne i våre 7 medlemskommuner vil også gi en hilsen fra sin sjømatkommune.

Og som alltid: Festmiddagen byr på kortreist mat, “En smak av Finnmark”, denne gangen på Turistua med nydelig utsikt over Hammerfest. Pianist og humorist Sjur Hjeltnes (kjent fra Eides Språksjov på NRK-TV) underholder. 

Kan det bli bedre? Du er hjertelig velkommen til å melde deg på!

X