Forum - Marine Næringer 2023,
8.-9. februar i Hammerfest

Vest-Finnmark Rådet har arrangert vår 5. Forum-konferanse, der vi har som mål å skape godt samarbeid og økt forståelse mellom offentlig sektor og politikk, det private næringslivet og ulike FoU-miljøer. Gjensidig forståelse og felles initiativ skaper utvikling og innovasjon!

Med åpningsinnlegg fra statssekretær Kristina Hansen i Nærings- og fiskeridepartementet, gode innledere som belyste en rekke temaer fra ulike deler av sjømatnæringens verdikjeder, samt innlegg fra ulike bransjeorganisasjoner, en rekke FoU-aktører og politikere med ulik partitilhørighet, har læringseffekten på konferansen vært høy.

Du finner en beskrivelse av de ulike sesjonene på konferansen under bildekarusellen. Hele programmet finner du ved å trykke på knappen under. 

Du kan se opptak fra de to konferansedagene her (NB: uredigert, så du må spole i sendingen i henhold til programmet):

Dag 1: Onsdag 8. februar 2023

Dag 2: Torsdag 9. februar 2023

Kort om innholdet på Forum – Marine Næringer 2023:                                     

– Statssekretær Kristina Hansen i Nærings- og fiskeridepartementet holdt åpningsinnlegget, der hun orienterte om regjeringens politikk for en fremtidsrettet sjømatpolitikk og bedre sameksistens i kyst- og havrommet. Snart presenteres forslaget til ny Kvotemelding 2.0, og i tillegg er en rekke ulike forslag og utredninger lagt ut på høring det siste halvåret.

– I sesjon 1: “Fremtidens marine næringer – hvordan og hvor bør vi sette kursen?” utfordret vi nasjonale institusjoner til å se i kikkerten med tanke på aktiviteter som finner sted i hav- og kystrommet og hva som vektlegges av beslutningstakerne i fremtidens sjømatmarkeder.

– I sesjon 2: “Sameksistens i kyst- og havrommet – er det rom for alle?” stilte direktør Jan Gunnar Winther ved Senter for hav og Arktis spørsmålet om samvirke mellom havnæringer i marine næringsparker kan gi synergier og styrket sameksistens. Deretter møtte vi representanter for ulike brukergrupper som presenterer deres muligheter og utfordringer i havrommet; fiskeri, havbruk (tradisjonelt og offshore), petroleum og energi (havvind).

I sesjon 3: “Fremtidens fangstledd – hva ser vi på radaren?” presenterte representanter for kyst- og havflåten sine muligheter og utfordringer. Dette er særlig viktig sett ut fra ny Kvotemelding 2.0 og andre vedtatte og foreslåtte endringer i reguleringen av fisket. I tillegg stiller vi spørsmålet om de leveringspliktige kvotene kan gi grunnlag for ennå mer videreforedling i kystsamfunnene her nord.

I sesjon 4: “Økt verdiskaping og bearbeiding i sjømatnæringen, hvordan oppnår vi det?” fikk vi presentert forslagene fra Bearbeidelsesutvalget, samt betraktningene til Sjømat Norge i denne saken. I tillegg fikk vi presentert ulike forsknings- og utviklingsprosjekter som finner sted tilknyttet foredlingsleddet. 

I sesjon 5: “Havbruksnæringen – Fremtidsrettet næring og samfunnsbygger, eller?” fikk vi presentert FoU-prosjekter som belyser havbrukets påvirkning på villaks og villfisk. Vi fikk også presentert ulike teknologiske løsninger for oppdrett i sjø og på land, og vi fikk noen eksempler på tiltak som er iverksatt for økt bærekraft og sirkulærøkonomi. Vi belyste næringens rolle som samfunnsbygger, og selvfølgelig ble grunnrenteskatt på havbruk også nevnt.

Det hele ble avsluttet med en politisk debatt, der statssekretær Kristina Hansen (AP) og stortingsrepresentant og fiskeripolitisk talsperson Bengt Rune Strifeldt (FRP) drøftet ulike sider ved sjømatpolitikken.

Konferansen ble som alltid ledet med kyndig hånd og godt humør av møteleder Arne Hjeltnes.

I tillegg til ovennevnte temaer fikk deltakerne en “verdenspremiere” på to av episodene i TV-serien People of The North, som sendes i mer enn 70 land fra høsten 2023 (herunder 138 amerikanske TV-kanaler). De to episodene er spilt inn på Sørøya og Nordkyn i Finnmark. Ordførerne i våre 7 medlemskommuner ga også en hilsen fra sin sjømatkommune.

Det hele ble toppet med en festmiddag som bød på kortreist mat, “En smak av Finnmark”, denne gangen på Turistua med nydelig utsikt over Hammerfest. Pianist og humorist Sjur Hjeltnes (kjent fra Eides Språksjov på NRK-TV) underholdte. 

X